ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2024 | ބުދަ 22:01
އިސްރާއިލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފިހުނު ހަނާން އަކެލް އަށް އަލް-އަގްސާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ
އިސްރާއިލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފިހުނު ހަނާން އަކެލް އަށް އަލް-އަގްސާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ
ރޮއިޓާރސް
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ އާއްމުންނަށް ހަމަލާ ދެނީ ގަސްދުގައި: އދ. ގެ ޚާއްސަ ތަހުގީގު ރިފޯޓް
ނަވީ ޕިއްލޭ ވިދާޅުވީ، ގާޒާ ގައި ހިންގާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ތަކަށާއި، އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާ ތަކުގެ އިތުރުން، އިންސާނިއްޔަތާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވުމުގެ ޒިންމާ އިޒްރޭލުގެ ވެރިން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް.

އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބަރު ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ގާޒާ ގައި ހިންގި ޖަރީމާ ތަކަކީ ގަސްދުތުގައި އާއްމުންނަށް ދިން ސީދާ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އދ އިން މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އެކުލަވާލި އިންޑިޕެންޑެންޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް އިންކުއަރީ އޮން އޮކިއުޕައިޑް ޕެލެސްޓީނިއަން ޓެރިޓަރީގެ ހޯދުން ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނުން އެ ކޮމިޝަން ގެ ޗެއަރޕާސަން ނަވީ ޕިއްލޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނަވީ ޕިއްލޭ ވިދާޅުވީ، ގާޒާ ގައި ހިންގާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ތަކަށާއި، އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާ ތަކުގެ އިތުރުން، އިންސާނިއްޔަތާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވުމުގެ ޒިންމާ އިޒްރޭލުގެ ވެރިން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޖޫން 12، 2024 ގައި ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ބެއިޓް ލާހިއާގައި އިސްރާއީލުން ދިން އަސްކަރީ ހަމަލާގައި ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ބައިތަކުގެ ކައިރިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ހިނގާފައިދަނީ - ރޮއިޓާރސް

ކޮމިޝަންގެ ހޯދުން ތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށް، އިޒްރޭލުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ސާބިތު ކުރެވޭ ޖަރީމާ ތަކުގެ ތެރޭގައި، ނަވީ ޕިއްލޭ ފާހަގަ ކުރެއްވީ، އާބާދީ ނައްތާލުމާއި، ގަސްދުގައި އާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދިނުމާއި، ގަސްދުގައި މީހުން މެރުމާއި، ހަނގުރާމައިގެ އުކުޅެއްގެ ގޮތުން ބަނޑަށް ޖެއްސުމާއި، ގަދަކަމުން މީހުން ވަޒަނުން ބޭރު ކުރުމާއި، ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހުން ނައްތާ ލުމުގެ ގަސްދުގައި ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިން މެރުމާއި، ޖިންސީ އަނިޔާ ދިނުމާއި، އަދި ރަހުމު ކުޑަކޮށް އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށް އިންސާނުންނާ މެދު އަމަލު ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އދ. ގެ ކޮމިޝަނަރ ޕިއްލޭ ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ގަދަ ބާރުން ގާޒާގެ މުޅި އާބާދީ ގެންގޮސް ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއްގެ ތެރެއަށް ތޮއް ޖެއްސި އިރު އެ ތަނަކީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނެތް އަދި ދިރިއުޅެވޭނެ ތަނެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ބައިބޯ ސަރަހައްދު ތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބަރު ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ދޭ ހަމަލާތައް ބެލެވެނީ ގަސްދުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޓާގެޓް ކޮށްގެން ހަމަލާ ދިނުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާ އެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ޕިއްލޭ ވިދާޅުވީ، އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާ ތައް ހިންގި ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވި، އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުގެނެވިއްޖެ ނަމަ އެމީހުންނަކީ ކުށެއް ނެތް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެވޭ ގޮތް ވުމަކީ ދުނިޔެއަށް އޮތް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ހޯދުންތައް އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ޕިއްލޭ އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، ވާނުވާ އެއް ނޭނގި އެމީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުލިބޭ، އެތައް ހާސް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން އިޒްރޭލުން ބަންދު ކޮށްގެން ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ހޯދުންތަކުގައި ވާ ގޮތުން، ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ގަސްދުގައި އިޒްރޭލުން ހަމަލާތައް ދޭ ކަމުގެ ހެއްކަކީ، ޒަޚަމްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިންތިހާ އަށް މަތިވުމާއި، ހަލާކުވެފައިވާ އާއްމު ތަންތަނާއި، ހަލާކުވެފައިވާ އާއްމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކުގެ އަދަދު ގިނަވުން ކަމަށެވެ.

ޕިއްލޭ ވިދާޅުވީ، ގާޒާ އާ ދޭ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ހުޅަނގު އައްސޭރީގައިވެސް ކޮންމެ ދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މަރުވަމުންނެވެ. ގާޒާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ފެށިފަހުން އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ހުޅަނގު އައްސޭރިން މަރުވި ފަލަސްތީނު މީހުންގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީގެ ރެކޯޑް ތަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެސް ޕިއްލޭ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް