ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 19:23
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ނިއުސްލެޓަރ "ނިޔާވެހި" ޕީޖީ ޝަމީމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ނިއުސްލެޓަރ "ނިޔާވެހި" ޕީޖީ ޝަމީމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ
ޕީޖީ އޮފީސް
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ނިއުސްލެޓަރ
ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ނިއުސްލެޓަރ "ނިޔާވެހި" އިފްތިތާޙްކޮށްފި
"ނިޔާވެހި" ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު
ނިއުސްލެޓަރއެއް ނެރެންފެށި މަޤްޞަދަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފެންނާނެގޮތް ހެދުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ނިއުސްލެޓަރ "ނިޔާވެހި" އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެން ފެށި ދެވަނަ ނިއުސްލެޓަރއެވެ. "ނިޔާވެހި" ނިއުސްލެޓަރއަކީ އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް ނެރެންފެށި ނިއުސްލެޓަރއެކެވެ.

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓަށް ޚާއްޞަކޮށް މި އޮފީހުން ނިއުސްލެޓަރއެއް ނެރެންފެށި މަޤްސަދަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފެންނާނެގޮތް ހެދުމެވެ. އެގޮތުން ވިކްޓިމުން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކޯޓުތަކުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތަކުން ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކާއި، އެ ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި މި އޮފީހުން އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މި ނިއުސްލެޓަރގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

"ނިޔާވެހި" ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރުއެވެ.

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ދާއިރާއަކީ، އިޖްތިމާއީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ދާއިރާއާއި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާއި، ޤާނޫނީ ނިޒާމާ ގުޅޭ ހިސާބެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަންނީ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ދާއިރާއެކެވެ.  

Advertisement

މި އޮފީހުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަކީ، މި ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއްދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމުވެ. އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި މި ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފަންނީ ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިވެފައި އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.  

މިސާލަކަށް، ކުޑަކުދިން ޢަދުލުގެ ނިޒާމާގުޅޭ މުހިންމު ގަވާއިދެއް އަލަށް އެކުލަވާލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމެވުމަކުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފިނަމަ، އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު، މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނަށް އެއް ގޮތަކަށް ލިބިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެއީ ވިކްޓިމަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް، އެންމެން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެތީއެވެ.

މި ދާއިރާގެ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަސްމީ ނިއުސްލެޓަރއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕަބްލިކޭޝަނެއް މިވަގުތަކު ނެތެވެ. މިއީ، މި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ހުސްކަމެކެވެ. "ނިޔާވެހި" ނިއުސްލެޓަރއަކީ މި ހުސްކަން ފިލުވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމުގެ އިސްނެންގެވުމަކަށް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. މި ނިއުސްލެޓަރގައި ލިޔުމުގެ ފުރުސަތު މި ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

"ނިޔާވެހި" ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ނެރެފައިވާއިރު، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މި ނިއުސްލެޓަރގެ މުޅިން އައު ޢަދަދެއް ނެރެން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ސަބްސްކްރިޕްޝަން ބޭސްޑް ނިއުސްލެޓަރއަކަށް މި ނިއުސްލެޓަރ ބަދަލުކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް