ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 15:44
އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީ
އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސަގެ މަރު
ސައްމާހު ބަންދު ނުކުރުމުން އަނެއްކާވެސް ޕީޖީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
އޭނާގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ސައްމާހުގެ ފަރާތުން ބުނޭ
ސައްމާހު ބަންދު ނުކުރުމަށް އަމުރު އިއްވީ ހައިކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާނީ އާދީއްތަ ދުވަހު

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ވ. ކެޔޮދޫ ދޭލިއާގޭ، މޫސާ އަހުމަދު މަރާލި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި ނިންމުން ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ބަންދުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރަން ނިންމާ، އާދީއްތަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ވ. ކެޔޮދޫ ދޭލިއާގޭ، މޫސާ އަހުމަދު މަރާލި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމި ނިންމުން ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ބަންދުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މޫސާ އަހުމަދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ސައްމާހުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ސައްމާޙުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބުނާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުނުވާކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ވަނީ މުުޖުތަމައުގެ ސަަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައި ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން އޭނާ ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

އަދި އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީގެ ފަރާތުން ވަނީ އޭނާއަކީ މިހާރު ވަޒީފާއެއްގައިވެސް އުޅޭ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކޮށް، އޭނާގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތަށް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތާއި ދިފާއުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުުމުގައި ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރުންވެސް ވަނީ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިންއެވެ.

Advertisement

ސައްމާހުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ، ގަސްތުމަރުގެ މައްސަލައަކީ ކުރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި، ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާއެކު އަލުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެކެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނާއި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގީއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިބްރާހީމް ސައްމާހު އަހުމަދު ފަތުހީއާއި، ސ. ހިތަދޫ ގުލްބަކާގޭ، މުހައްމަދު ނާޒިޝް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުރި މަގްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި އާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާވެސް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. 

ސައްމާހު ބަންދު ނުކުރުމަށް އަމުރު އިއްވީ ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެއީ ފަނޑިޔާރު މާނިއު އަދި ފަނޑިޔާރު ފައިސަލް ތާއީދު ކުރެއްވި ގޮތެވެ.

ފަނޑިޔާރު ފާތިމަތު ފަރުހީޒާގެ ރައުޔުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މަުޖްތަމައުގެ ސަލާމަތާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ބަލައި ސައްމާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ފައިސަލްގެ ރައުޔުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސައްމާހު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަމުން، އިބްރާހީމް ސައްމާޙް އަޙްމަދު ފަތުޙީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮތްކަމަކަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްމާނިއު ހުސައިންގެ ރައުޔުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސައްމާހުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޙުކުމާއެކު ސައްމާހު ބަންދުން ދޫވުމުން މިހާރު އޭނާއަކީ ވަޒީފާއެއް ހޯދައިގެން އެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި، މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮލެޖަކުން ކޯހެއް ހޯދައި، ފީ ދައްކާފައިވާކަމުގެ ލިޔެކިއުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދޫކޮށްލާފައި މިވީ މުއްދަތުގައި މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިކަމުގެ ނުވަތަ ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަނުކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ކުށް ފިޔަވައި ކުށުގެ އެހެން ރެކޯޑެއް ވެސް އިބްރާހީމް ސައްމާޙް އަޙްމަދު ފަތުޙީގެ ނެތްކަން ދައުލަތުގެ ބަހުން އެނގޭ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްމާނިއުގެ ރައުޔުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި ބަދަލުވެފައިވާ މި ހާލަތްތައް މިގޮތުގެ މަތިން ހުރިއިރު، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުށްކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތާގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ފިޔަވައި، އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން ސައްމާހު މުޖުތަމައަށް ދޫވެފައި ހުރެގެން، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބަލަން ޖެހޭ އެއްވެސް އެހެން އިތުރު ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ނުދެއްކޭ މި ހާލަތުގައި، ސައްމާހު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭފަދަ، ގާނޫނުއަސާސީގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ވުޖޫދުގައި އޮތްކަމަށް އެއްބަސްނުވެވޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިއާއެކު ހައިކޯޓުގގެ ނިންމުގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނޫ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް