ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 18:38
ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
މޫސުން ގޯސްވުން
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ނެރެފައިވާ ރީނދޫ ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ށ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ
 
މިއަދު ހަވީރު 17:30 އިން ފެށިގެން 21:00 އާއި ހަމައަށް ށ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ރީނދޫ ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވޭ
 
50 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވޭ

ށ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް އަދި ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅަށް ނެރެފައިވާ ރީނދޫ ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 17:30 އިން ފެށިގެން 21:00 އާ ހަމައަށް ށ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ރީނދޫ ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހއ.އަތޮޅުން ލ.އަތޮޅަށް 17:00 އިން 21:00 އަށް ރީނދޫ ސަމާލު ވަނީ ނެރެފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ށ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ހއ.އަތޮޅުން ލ.އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ހިސާބުގެ ރަށްތަކަށް ބަލާއިރު ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް