raajjemv logo
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލްގެ މިއަހަރުގެ ބޯޑުގައި ޗެއާރޕާސަން ފަރީހާގެ އިތުރުން ދެ ޑައިރެކްޓަކު ނުހިމެނޭ!
 
ބޭންކްގެ މިއަހަރުގެ އާއްމު ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު
މުހައްމަދު ފަޒީން
3,217
ކ. މާލެ |
8 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 12:46
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފީސް--

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލާފައިވާއިރު ޗެއާރޕާސަން ފަރީހާ ޝަރީފްގެ އިތުރުން ދެ ޑިރެކްޓަރަކު ނުހިމެނެ އެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރުމާއެކު އެ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަންނަ ބައެއް ބަދަލު ބޭންކުން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން، ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމު ދެ އަހަރު އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރީހާ ޝަރީފް އިތުރު ދައުރަކަށް ބޯޑަށް ކުރިމަތި ނުލައްވައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މުހައްމަދު ޢުމަރު އާއި މުރުތަޟާ މުހައްމަދުދީދީ ވެސް ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައި ނުގަންނަވަ އެވެ.

ބޭންކުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި ހިނގާ އޮގަސްޓްމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަތް ނަމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު އާންމު ޙިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރައްވާ ތިން މަގާމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވާ ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އަމިއްލަ މަސައްކަތަށް ވަގުތު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުގެ ބޯޑުން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރީހާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރަކީ ބޭންކަށް މާލީ ގޮތުން އެންމެބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނު އަހަރު ކަމަށެވ

"ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ބޭންކުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަޤާމު އަދާކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުކަމީ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ބޭންކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއި، ގާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި، ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްހަމައެއްގައި އަޅާކިޔާލެވޭ. އަދި މިކާމިޔާބީ ހޯދުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވުނުކަމީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. މިދިޔަ އަހަރު، މާލީ ގޮތުން ބޭންކަށް ލިބުނު އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށްފަހު ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑު މިންވަރެއް ބެހުމަށް ހުށަހަޅަން މިވަނީ ތައްޔާރުވެފައި. އަދި ބޭންކުން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް ދަމަހައްޓަމުންދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަށް އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑާއެކު ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެ ބޭފުޅުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަން. ކުރިމަގުގައި އެންޑްރޫ އާއި އޭނާގެ ޓީމަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދެން،"

ބޭންކްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ ބޭންކްގެ ބޯޑުން ވަކިވެގެންދިޔަ މެމްބަރުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތަކީ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

"މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ފަރީހާ، ޢުމަރު އަދި މުރުތަޟާ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯޑުގައި ނުހަނު އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްދެއްވާފައި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު ދަންނަވަން އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ކާމިޔާބީއަށް އެދެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙިއްސާދާރުންނާއި އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތްދޭ މުޖުތަމަޢުތަކުން އުއްމީދުކުރާ މިންވަރަށް ވާސިލްވުމުގެ އަމާޒު އަޅުގަނޑުމެން ހިފައްހައްޓަމުންދާނަން." ހީލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް