ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 08:13
ކޯލް ޕާމާ ލަނޑަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޗެލްސީ
ކޯލް ޕާމާ ލަނޑަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޗެލްސީ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް، ޗެލްސީން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޔަގީންކަމުގައި
ޗެލްސީ އޮތީ 6 ވަނައިގައި

ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް، ޗެލްސީން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޔަގީންކަން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

މިފަހުން ފޯމް ރަނގަޅުކޮށް, މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާއެއް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ޗެލްސީން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރީ 2-1 ނެވެ. މިމޮޅާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ ތާވަލްގެ ހަ ވަނައިގައެވެ. ލީގު ފަހު މެޗަށްދާއިރު އެމަގާމު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ފަސްވަނަ އަށް ކުރިއަށް ޖެހުލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ. ހަވަނަ މަގާމު ގެއްލެން އޮތީ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެ, ޗެލްސީ ބަލިވެގެންނެވެ. އޭރުންވެސް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ދެޓީމު ވާނީ ހަމަހަމަ އެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެ ޗެލްސީ ބަލިވިޔަސް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ދެޓީމު ހަމަހަމަވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ގޯލްގެ ތަފާތު ނައްތާލައިގެން ކުރި ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ޔުނައިޓެޑަށް ކުޑައެވެ.

ބްރައިޓަން ކޮޅަށް ޗެލްސީން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑް ނެގީ ތަފާތު މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކޯލް ޕާމާ އެވެ. މިއީ ލީގުގައި އޭނާގެ 22 ވަނަ ލަނޑެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ދެވަނަ ހާފްގައި އެން ކުންކޫ އެވެ. ބްރައިޓަންގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގެ ވެސް ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ވެލްބެކް އެވެ. ބްރައިޓަން އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް