ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 19:09
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރީގެ ބައެއް އިސްވެރިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރީގެ ބައެއް އިސްވެރިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
އިންޑިއާ އެއްބަސްވުންތައް
އިންޑިއާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ވާހަކައިގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ
 
5 މަސް ވެގެން ދިޔަ އިރުވެސް ހާމަކުރަންބުނި އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ގާނޫނީ ކަންތައްތަކެއް ހުންނަކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި

ކުރީ ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރާނެކަމަށް މި ސަރުކާރުން ބުނި ވާހަކައިގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

5 މަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ރައީސް އޮފީހުގެ އައު ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހީނާ ވިދާޅުވީ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާ އެކު ހެދިފައި ހުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހީނާ ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ސިޔާސަތު ކަމަށާއި، އެ ސިޔާސަތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކަށް ބަދަލެއް އައިކީއެއް ނޫން. އެކަމަކު އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި އެބައޮވޭ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންވެސް އެއް އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭ ގޮތްތަކެއް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތަކެއް ނުވަތަ އެހެންކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއް، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭ ނިޒާމެއްވެސް އެބައޮވޭ. އެކަމާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތެއް އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކަށް ހާމަކުރަމުންދާނަން. އަދި ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކުން އެ މައުލޫމާތު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހާމަކުރަމުން ގެންދާނަން.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު

މީގެ ކުރިން ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ 101 އެއްބަސްވުން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް 5 މަސް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވައުދުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ސިއްރު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނުވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ފާއިތުވި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތައްވެސް ހާމަކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއިން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. ކަންކަން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ސިއްރު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ހާމަކުރައްވާފައި ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ފެންނަމުން ދަނީ މި ސަރުކާރަށް ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ނޫޅެވޭ މަންޒަރު: ބިގޭ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!