ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 22:49
ބަޑީގެ ހަމަލާދީ މަރާލި 24 އަހަރުގެ ޒުވާނާ -- ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ބަޑީގެ ހަމަލާދީ މަރާލި 24 އަހަރުގެ ޒުވާނާ -- ފޮޓޯ: ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
އިންޑިއާ ރައްޔިތަކު ކެނެޑާގައި މަރާލުން
ކެނެޑާގައި ކާރެއްގެ ތެރޭގައި ބަޑިޖަހައި، އިންޑިއާގެ 24 އަހަރުގެ ރައްޔިތަކު މަރާލައިފި
 
އޭނާ ވަނީ ދާދި ފަހުން ޔުނިވަރސިޓީ ކެނެޑާ ވެސްޓުން އެމްބީއޭ ފުރިހަމަކޮށްފައި

ކެނެޑާގެ ސައުތު ވެންކޫވާގައި މަތީތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ގޮސްހުރި އިންޑިއާގެ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ޗިރާގް އެންޓިލް ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި، ކާރެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ސިޓީނިއުސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ވެންކޫވާ ފުލުހުން ބުނީ އެ ސިޓީގެ އީސްޓް 55 ވަނަ އެވެނިއުއާއި މެއިން ސްޓްރީޓް ކައިރީގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އޭޕްރީލް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 11:00 އެހާކަންހާއިރު ލިބިގެން އެތަނަށް އެޓެންޑްވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ޗިރާގް އެންޓިލް، 24، މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މި މައްސަލާގައި އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓްސް ޔޫނިއަންގެ ވެރިޔާ، ވަރުން ޗައުދަރީ ވަނީ ޗިރާގް އެންޓިލްގެ އާއިލާއަށް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ވެންކޫވާގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ އިންޑިއާގެ ދަރިވަރެއް ކަމަށްވާ ޗިރާގް އެންޓިލްގެ މަރާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާ، އަދި އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ، ކެނެޑާގައި ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ގާތުން ބައްލަވާ، އިންސާފު އަވަހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީއަށް އިލްތިމާސް ކުރަން. މީގެ އިތުރުން މި ދަތި ދަނޑިވަޅުގަ މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާއަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގަ އެދެން.
ޗައުދަރީގެ ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޗިރާގް އެންޓިލްގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް ގެންދިއުމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ވަނީ ގޯފަންޑްމީގައި ކްރައުޑް ފަންޑިންގ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފައެވެ.

އަހަންނާ ކޮއްކޮގެ ދެމެދުގަ އޮތީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް. ކޮންމެ ދުވަހަކު، ދުވާލާ ރޭގަނޑު ވާހަކަދައްކަން. އެންމެ ފަހުން އޭނައާ ވާހަކަދެއްކީ މަރުގެ ހާދިސާ ހިނގި ރޭގެ އިރާކޮޅު. އޭރުވެސް އޭނަ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުން. ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް މީހަކާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ މާރާމާރީއެއް ވެސް ހިނގާފައެއް ނުވޭ. އޭނައަކީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ކުއްޖެއް.
މަރުވި ޒުވާނާގެ ކޮއްކޮ، ރޮމިޓް އެންޓިލްއާ ހަވާލާދީ ސިޓީނިއުސްއިން ބުންޏެވެ.

ޗިރާގް އެންޓިލް ވަނީ ދާދި ފަހުން ޔުނިވަރސިޓީ ކެނެޑާ ވެސްޓުން އެމްބީއޭ ފުރިހަމަކޮށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވެންކޫވާއަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ވޯރކް ޕަރމިޓް ހޯދާފައެވެ.

ފަހަކަށްއައިސް ކެނެޑާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގޭންގް މާރާމާރީއާއި ގޭންގުތަކާ ގުޅުންހުރި މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ޓޮރޮންޓޯ، ވެންކޫވާ، ކެލްގަރީ އަދި މޮންޓްރިއަލް ފަދަ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގައި މަގުމަތީގެ ގޭންގުތަކާއި އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ގްރޫޕްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކާއި، މީހުން މެރުމާއި އެހެނިހެން ހަރުކަށި ޖަރީމާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މި ގޭންގްތަކަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ހަތިޔާރު ޓްރެފިކްކުރުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އެނޫންވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގްރޫޕްތަކެކެވެ.

ކެނެޑާގެ ގިނަ ސިޓީތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތައް ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަކަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު، ގޭންގުގެ މައްސަލަ ހިފަހައްޓަން ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ކޮމިއުނިޓީ އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވެސް ވަނީ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް