ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 17:36
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ
އައްޑޫސިޓީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އައްޑޫސިޓީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 282،6490،97 ރުފިޔާއަށް
 
މިމަސައްކަތް 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ޠަޢާމު މުހައްމަދުއެވެ. އަދި އެމްޑިބްލިޔުއެސްސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް މަތީން މުހައްމަދުއެވެ.

365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 282،6490،97 ރުފިޔާއަށެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހިތަދޫ، މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގައި ތިން އާރްއޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް ލެބޯޓްރީއަކާއި، ކޮންޓްރޯލް ރޫމާކާއި، ވޯކް ޝޮޕަކާއި، އޮފީސް އަދި ސްޓޯރޭޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅިން އައު އިމާރާތެއް ގާއިމް ކުރާނެއެވެ. އަދި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރާނެއެވެ. އަދި ދުވާލަކު 1500 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭވަރުގެ 2 އާރްއޯ ޕްލާންޓް އެނާޖީ ރިކަވަރީ ސިސްޓަމާއެކު ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެން ރައްކާކުރުމަށް 13000 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖް އިތުރުކުރުމާއި، ބޯރހޯލް ތޮރުފުމާއި، 100 ކިލޯވޮޓުގެ ސޯލަރ ހަރުކުރުމާއި، ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިކުޕްމަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މުޅިން އައު ބުރައިން އައުޓްފޯލް އެޅުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމީދޫގައި ވެސް ތިން އާރޯއޯ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް ލެބޯޓްރީއަކާއި، ކޮންޓްރޯލް ރޫމަކާއި، ވޯކް ޝޮޕަކާއި، އޮފީސް އަދި ސްޓޯރޭޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅިން އައު އިމާރާތެއް ގާއިމްކުރުމާއި، އަދި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުވާލަކު 350 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭވަރުގެ 2 އާރުއޯ ޕްލާންޓު އެނާޖީ ރިކަވަރީ ސިސްޓަމާއެކު ބަހައްޓާނެއެވެ. އަދި ފެން ރައްކާކުރުމަށް 3000 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖް އިތުރުކުރުމާއި، 4 ބޯރހޯލް ތޮރުފުމާއި، 75 ކިލޯވޮޓް ސޯލަރ ހަރުކުރުމާއި، ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މުޅިން އައު ބްރައިން އައުޓްފޯލް އެއް އެޅުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް