raajjemv logo
އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭޖްގައި ޖަމާކޮށްފި
 
9 އޮގަސްޓްގައި ފެށިގެން ގަނެވިއްކުމަށް ހުޅުވާލެވޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު
2,413
ކ. މާލެ |
6 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 16:45
އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސްގެ
އުރީދޫ

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގެ ދަށުން، އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްޞާތައް އެކަށައަޅައި، ޙިއްޞާތައް ޙިއްޞާދާރުންގެ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީގެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޫރިދޫއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

އެކުންފުނިން ބުނީ ޙިއްޞާތައް އެކަށައެޅިފައިވާ ކަމާއި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީގެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ކޮންމެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ލިޔުން ފޮނުވިފައިވާނީ ޙިއްޞާ ގަތުމަށްޓަކައި ޙިއްސާދާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށް ކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

ޙިއްޞާ ގަތުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަނެ ޙިއްޞާ އެކަށައަޅައި ދެވިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ފަރާތްތަކުން ދައްކަވާފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

 

ރިފަންޑް ކުރެވޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ  ޙިއްޞާ ގަތުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަށެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ލިސްޓިންގ ރޫލްސްގައި ވާގޮތުގެމަތިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްޞާތައް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީކޮށް ލިސްޓުކޮށް، 9 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގަނެވިއްކުމަށް ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް