ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 13:42
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
މިހާރު
ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
 
ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް އަލުން މިވަނީ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައި
 
ރައްޔިތުން ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ
 
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ދިނުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް

މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މިހާރު ގައުމުގައި ހިނގާކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ދިނުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް މިވީ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ތިން ބާރު ވަކިކުރެވިފައި އޮތް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އަލުން އަނބުރާ ކުރަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަސައްކަތަކީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ވެސް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެންއެފް ޖަލްސާއަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ހުރަސްއެޅި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ހިނގާދިޔަ ކަންކަން ރައީސް މުއިއްޒަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ އަދި ފުލުހުންނަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފެންނަނީ ނޫސްތަކަށް ހުރަސްއަޅާތަން ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އެމަސައްކަތްތައް ފެއްޓެވީ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށްޓަކައި ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތިން ފެންނަން އެބަހުރި. މިއަދު މިފެންނަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް. އޭގެ އިތުރުން ބިރުހުރި ކަމަކީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވަން އެކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް. އިއްޔެ އެ ވިދާޅުވީ އެސްއޯ ފުލުހުން އެދުވަހު އެހަރަކާތްތެރިވީ ތިމަންނަމެން އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ނޭނގިއޭ. ކިހައި ބިރުވެރިކަމެއްތޯ. ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެންމެ ބާރުގަދަ ފައުޖު އެމީހުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންކުރާ ކަމަށްވަންޏާ ކާކަށްތޯ މިނިވަންކަން އޮތީ. މިއީ ބިރުވެރިކަމެއް. އެހެންވެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން މިޖެހެނީ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފައްކާ ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފެށި މަސައްކަތް މިހާރު އައިސް މިއޮތީ ހުއްޓި ކޮންތާކުތޯ. މިރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ބާރުތަކެއް ދޫކޮށްލައިގެން އަތޮޅުތަކަށް. ސިޓީތަކަށް ބާރުތައް ދޫކޮށްލައިގެން. މާލީ ބާރު ފައިސާގެ ބާރު ވެސް ދޫކޮށްލައިގެން. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އަނެއްކާ ވެސް ބާރުތައް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރަމުން މަސައްކަތް ކުރާތަން.
އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އަނެއްކާވެސް މިގައުމު ވެއްޓިގެންދަނީ ހުދުމުހުތާރު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް