raajjemv logo
ރައީސް ޔާމީން
ރައީސް ޔާމީންގެ ރައީސްކަމުގެ ޝަރުތު ގެއްލުނީތަ؟
 
ވަރަށް އަރިހުގައި ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ކުރައްވާ އިތުބާރު ހަމަކުއްލިއަކަށް ގެއްލިދޭ
 
ވިދާޅުވަނީ ސިކުނޑި ގޮވާވަރުގެ ކަންކަން އެބަ ހިނގާ ކަމަށް
 
ބުއްދި ހަމައަށް ހުރުމަކީ ރައީސް ކަމުގެ ޝަރުތެއް
އަލީ ޔޫސުފް
9,824
5 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 17:05
ކ. މާލެ
ސަރުކާރުން ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ
ގޫގުލް

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ހަތަރު ވަނަ ބާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރުތުތައް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެ ގޮތުން ގާނޫނުއަސާސީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި 109 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނަނީ "ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން" މިގޮތަށެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ މީހެއްގެ ހުންނަންވީ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފޯމު ފުރާ އިރު އެކަން ބެލުމަކަށް ނޫނެވެ. އިންތިޚާބުވުމަށް ފަހު ވެސް އެ މީހުންގެ ބޯގޮވައި ބުއްދި ސަލާމަތުން ނެތްކަން ކަށަވަރުވާ ނަމަ އެ ޝަރުތު އެމީހެއްގެ ކިބައިން ގެއްލިގެންދާނެކަމާ މެދު ދެބަސްވާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން ވިޔަސް އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެ ބޭފުޅަކު އަޒުލުކުރެވި ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

މިތަނުގައި މި ވާހަކަ  މި ފާހަގަ މިކުރަނީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަށް އެފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށް އެއްވެސް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން ކަނޑައެޅުމަކަށް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ މެދު ބަހުސްކުރެވޭ ފަދަ ވާހަކައެއް ޚުދު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވުމުން ހޯއްގޮވާ މީހުން ގޮވެލިތައް ގޮވާތީއެވެ.

ދާދިފަހުން ހުޅުމާލޭގައި ޕާކްތަކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް އެކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގޮސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލާގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިފަދައިންނެވެ.

"މީ ހަމަ ގައިމުވެސް އެކަންކަމާ ވިސްނާ ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑިއަށް އޭގެ ޖަވާބެއް ނައި އަޅުގަނޑުގެ ސިކުނޑި ގޮވާވަރުގެ ކަމަކަށް ވެއްޖެ."

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހުރިހާ ތަނެއް ފެނިވަޑައިގެން ތަޖުރިބާ  ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސިކުނޑިފުޅު ގޮއްވާލާވަރުގެ ކަންކަން ގައުމުގައި އެބަ ހިނގާ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މުޅި ވާހަކަފުޅު އަޑުއަހާލުމުން ހަގީގަތުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ "ބޯގޮވާފައި" ހުރި ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސިފަކުރެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދާފައި ވެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން މި ސުވާލު އަމާޒުކުރަނީ ރައީސް ޔާމީން އެކިއެކި ހަފްލާތަކުގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކާއި ވަރަށް ގާތުގައި ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނާ މެދު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ކަންތައް ކުރައްވާ ގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ އިތުބާރުކުރައްވައިގެން ބޮޑެތި ކަންކަން ހަވާލުކުރާ މީހުންނާ މެދު ވެސް ހަމަކުއްލިއަކަށް އިތުބާރު ގެއްލި އެ ފަރާތްތަކަށް ހިތާމަވެރި ގޮތްތައް ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި އެންމެ އަރިހުގައި ގެންގުޅުއްވި ދެ ވަނަ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާއި އެންމެ އިތުބާރުކުރެއްވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި އެއް އަތްފަދައިން ގެންގުޅުއްވި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް އަށް ވީގޮތް މިތަނުގައި ފަށަފަށައިގެން ނުކިޔަސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އެނގެއެވެ. މި ލިސްޓް އަދިވެސް ވަރަށް ދިގެވެ.

ކައިރީގައި ކުރިން އުޅުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަކީ މީހުންނަށް އިތުބާރު ކުރެއްވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ ބޭފުޅެކެވެ. ހަމަ އެންމެ ގާތުގައި ގެންގުޅޭ މީހުންނާ މެދު ހަމަ ކުއްލިއަކަށް އިތުބާރު ގެއްލި އެ މީހަކާ މެދު ޝައްކުތައްކޮށް އެންމެ ފަހުން އެ މީހަކު އަރިހުން ދުރުކުރެއްވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވެސް އަބަދު ތިއްބަވަނީ ހިތްބިރުގަނެފައި ކަމަށް އެފަދަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތް ފަހުން މިހާތަނަށް އެކި ފަރާތްތަކާ މެދު ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުން ކައިރީގައި ގެންގުޅުއްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ މެދު މާދަމާ ވެސް އެހެން ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އަބަދު ވެސް އޮވެއެވެ.

ޝައްކުކުރުމާއި އިތުބާރުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން ބައެއް ހަފްލާތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާފައިވާ  ވާހަކަތަކުގައި ވެސް ފޫނުބެދޭ އެތައް ކަމެއް ފާހަގަކުރެއްވިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ ވާހަކަތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތިގައި ދައްކަން ހެޔޮނުވާ ވަރުގެ ވާހަކަތައް ދެއްކެވިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބެންކޮކް ހިލޭ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ އާއި "މާތް ﷲ ގެ ދެ ވަނަ ދަރިކަލުން" ގެ ވާހަކަ އާއި މި ނޫން ވެސް އެތައް ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ގޮތުން ބައިކޮޅަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ އެތައް ވާހަކައެއް ވެސް ދައްކަވާފައި ވެއެވެ.

ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަމަލުފުޅުތައް ހުންނަނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ބޯގޮވާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނެ ސައިކޮލޮޖިކަލް ޓެސްޓެއް ހަދައި އެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުން މުހިންމު ކަމުގައި އެފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ. އެމަނިކުފާނާ މެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް ވެސް އެއީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ އަނެއްކޮޅުން ރައީސްކަމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެފަދަ ކަމެއް ސަމާސާއަކަށް ހަދާފައި ދޫކޮށްލުމަކީ ވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އިސްނަގަންޖެހޭ އެއް ފަރާތް ކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ރައީސްގެ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ޔަގީންކޮށް ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ކަށަވަރުކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އެކަން ކުރަން ނުކެރޭ ނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް މިކަމުގައި އިސްނަގަން އެބަޖެހެއެވެ. ޚުދު އެމަނިކުފާނު ވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދަ ގޮތެއް އެމަނިކުފާނަށް މެދުވެރިވެފައިވާ ނަމަ އަވަހަށް ކުރީކޮޅުގައި ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ވެސް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނަށްޓަކައި ވެސް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އަޒުލުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ވެއްދުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލީ އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
75%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
13%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
13%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
6 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 11:32
އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފު
ނަޝީދަކަށް ދޮގެއް ނުހަދާ ވާހަކައެއްނުދެއްކޭނެ. ތެދެއް ހެދެން އޮތަސް އެވެސް ދޮގުކޮށްލާނެ. ލާދީނީ ފިކުރުގެ ވެރިއެއް!؟
5 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 20:09
މޯޑް
ހިތަށް އެރިހާއެއްޗެއް ކިޔާ ހިތަށް އެރިހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރަމުން ދަންޏާ ތި ހުރިހާ ޓެސްޓެއް ވެސް ހަދަން ޖެހޭނެ.
5 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 18:47
ހަޟަވެރކަން
ސާބަހޭ ރައީސް 2018. މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމަށް ގޮވާލަން!؟
5 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 18:46
ހމޒ
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނާއި ހިލާފު އަދި އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފު ކަމެއް ކޮށްގެން މުޒާހަރާ ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެއީ އެފަދަ ކަމެއް ސަރުކާރުން ނުކުރާނެތީ!؟