ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 16:32
ކެނެޑާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް
ކެނެޑާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް
ސީބީއެސަް
ކެނެޑާގެ ޕާލަމެންޓް
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅުމަށް ކެނެޑާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި
 
އިދިކޮޅު ނިއު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހުށަހެޅި މި ހުށަހެޅުމަށް ރުހުން ލިބުނީ 117 ވޯޓުގެ މައްޗަށް 204 ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން

ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް ތާއީދުކުރުމަށް ކެނެޑާ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅުމަށް ކެނެޑާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ.

ކެނެޑާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އަންގާރަ ދުވަހު ފާސްކުރީ "ދެ ދައުލަތެއްގެ ހައްލުގެ ދަށުން ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް" ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ނޮން-ބައިންޑިން ހުށަހެޅުމެކެވެ.

އިދިކޮޅު ނިއު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހުށަހެޅުއްވި މި ހުށަހެޅުމަށް ރުހުން ލިބުނީ 117 ވޯޓުގެ މައްޗަށް 204 ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ޑްރާފްޓް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ވަނީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ބަލައިގަތުމާއި ހަތިޔާރު ވިއްކުން ހުއްޓުވުންފަދަ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ޕާލަމެންޓުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އެ ހުށަހެޅުން އިސްލާހުކޮށްފައި ވަނީ "ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުމަކަށް" ބަދަލު ގެނައުމަށެވެ.

ކެނެޑާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ، ޣައްޒާގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުންދާތީއާއި ޢާއްމުން މަރުވާރޭޓް މަތިވަމުންދާތީ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލަށް ނޮން ލީތަލް ހަތިޔާރު އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފައެވެ.

1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު އުފެދުނު ފަހުން ކެނެޑާއާ އިސްރާއީލާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަތާ 70 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ކެނެޑާއަކީ އިސްރާއީލު އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލައިގަތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެކެވެ.

އެ ގައުމަކީ ޔަހޫދީ ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމެކެވެ. ޑިމޮކްރަސީއާއި ޕްލޫރަލިޒަމް، އަދި ގާނޫނީ ވެރިކަންފަދަ އަސާސްތައް ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އެބައޮތެވެ.

ކެނެޑާގެ 750،000 އެއްހާ މީހުން ޔަހޫދީ ތަރިކައަށް ދައުވާކުރާއިރު، ކެނެޑާގައި އިސްރާއީލުގެ 25،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދެއެވެ. މި ގުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިގުތިސާދީ ގޮތުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިވެ، ދެފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައެވެ.

ކެނެޑާއާއި އިސްރާއީލުން ވެސް ދަނީ ސައިންޓިފިކް، ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކެނެޑާއިން ދެކޮޅުހަދާ (ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިސްރާއީލުން ވަޒަންވެރިކުރުމާ ގުޅޭ) މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ ގުޅުމަށް ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ