ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 16:06
ސިނަމާލެ ބުރިޖު
ސިނަމާލެ ބުރިޖު
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިނަމާލެ ބުރިޖު
ބުރިޖުގެ މެއިންޓަނަންސް ބަލަހައްޓަން ބުރިޖު ހެދި ކުންފުންޏަށް 3 އަހަރަށް
 
މިމަޝްރޫޢުއަށް 26,150,000.00 ޗައިނީސް ޔުއާން ނުވަތަ 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު - ޚަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

ބުރިޖުގެ މެއިންޓަނަންސް ބަލަހައްޓަން ބުރިޖު ހެދި ކުންފުންޏަށް 3 އަހަރަށް ދީފިއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ އިމާރާތް ކުރުމާއި ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.އަބްދުﷲ މުއްޠަލިބް އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޗައިނާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ މެޑަމް ވޮންގ ލިޒިންގއެވެ.

މިއީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާއެކު ސޮއި ކުރެވޭ "އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެގްރިމެންޓް އޮފް ދަ ފޮލޯއަޕް މެއިންޓަނަންސް އޮފް ދަ ޗައިނާ މޯޅްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް" އެއްބަސްވުމެކެވެ.

މިއެއްބަސްވުމަކީ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖްގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޗައިނާ ސަރުކާރު އަދި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު "ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޗް" އަދި "އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ކޯރޕަރޭޝަން ބިޓްވީން ދަ ގަވަރމެންޓްސް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް މޯލްޑިވްސް" އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫޢުއަށް 26,150,000.00 ޗައިނީސް ޔުއާން ނުވަތަ 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު - ޚަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

  • އިނިޝިއަލް ރިޕެއަރތައް ކުރުން (މިހާރު ދިމާވެފައި ހުރި މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ހައްލުކުރުން) 
  • ޕްރިވެންޓިވް މެއިންޓެނަންސް 
  • ބްރިޖް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތަކުގެ ރިކޯޑްސް ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ހެދުން 
  • ބްރިޖްގެ މެއިންޓެނަ ންސް މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭ އެސެސްމެންޓްތައް ހެދުން 
  • ރޫޓިންގ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ކުރުން: މީގެ ތެރޭގައި ބްރިޖްގެ އެކިއެކި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ރޫޓިންކޮށް ކުރެވޭ ޕީރިއަޑިކް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތަކެވެ. 
  • މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދިވެހި ޓެކްނިޝަނުންގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދުން: މިގޮތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ބްރިޖް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެވޭނެ ފެންވަރަށް ދިވެހިން ބިނާކޮށް މިޓީމުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ހިންގޭނެއެވެ. މިޓީމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ތަމްރީނުތައް ހިންގޭނީ ސިނަމާލެ ބްރިޖް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ތެރޭގައެވެ. މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރެވޭނީ ބްރިޖް އިންޖިނިއަރިންގ، ރޯޑް އިންޖިނިއަރިންގ، އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް، ޓްރެފިކް ސޭފްޓީ، ފެސިލިޓީ ލޭންޑްސްކޭޕިންގ އަދި ބްރިޖް މެއިންޓެނަންސްގެ ދާއިރާތަކުންނެވެ.
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް