ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 21:47
މީހަކު މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ކުނި ބަހައްޓަނީ
މީހަކު މާލޭގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ކުނި ބަހައްޓަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސާފުކޮށް ބޭއްވުން
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކުނި ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރަން އެދެފި
 
މާލެސިޓީގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހޯދާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައި

މާލޭ ސިޓީގެ މަގުމަތީ ކުނި ބަހައްޓަމުންދާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ ފާހަގަ ކުރެވެމުންކަމަށާއި މަގުމަތީގައި ކުނި ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް އެކައުންސިލުން އެދެފިއެވެ.

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކުނި ކޮތަޅުތަކެއް ބަހައްޓާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކްސްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް އުދަގޫވާ ގޮތަށް ކުނި ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ އަދި ވިޑިއޯ ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ގޭބިސީތަކުން ގެ ސާފުކޮށް ކުނިތައް މަގުމައްޗަށް ވަނީ ނެރެފައެވެ. އެކުނިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯއިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކުނިތައްވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަނީ ނަގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުނީގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 22.3 ޓަނުގެ ކުނި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މާލެސިޓީގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ހޯދާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މަގުމަތީގައި ކުނި ބެހެއްޓި 100ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި ޕާކު ތަކާއި އާންމުތަންތަނާއި ބަނދަރުތަކާއި ވިޔަފާރި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުނި އެޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ތަންތަނަށް ކުނި އަޅާ ނަމަ ކައުންސިލުން ޕޮލިހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ޕޮލިހުން ޖޫރިމަނާކުރެއެވެ. ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ ކޮންމެ މީހަކު 500 ރުފިޔާއިންނެވެ.

މާލޭ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ނުވަތަ ބަޔަކު ދެނެގަނެވޭނަމަ, އެ މީހެއް ނުވަތަ އެބަޔަކު ލައްވާ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފުލުހުން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުންނަށް ނަސޭހަތްދީ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެންކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް