ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 13:27
ޙާޝިމް ޞައާން؛ ޢިރާގު ރައްޔިތެއް
ގާ ކޮޅުތައް ގަހަނާ އަށް ބަދަލުކުރުން
ޙާޝިމްގެ ދިރިއުޅުން ބުނެދެނީ، ކަވި މަސައްކަތަކަށް ވަކި ޢުމުރެއް ނެތް ކަން!
 
ޙާޝިމް އެއްކުރާ ހިލަޔާއި ގައުކޮޅުކޮޅު ގަހަނާއަށް ބަދަލު ކުރަނީވެސް ހަމަ އޭނާ އަމިއްލައަށް، އޭނާގެ އަމިއްލަ އަތުން ތައްޔާރު ކުރާ ގަހަނާތައް ވިއްކަނީ ޢިރާޤުގެ މޫސަލްގައި
 
އެ ހުނަރަކީ އޭނާ "ރަސްމީކޮށް" ދަސްކުރި ހުނަރެއް ނޫން، ހުނަރުގެ އުކުޅުތަކަކީ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އުފައްދާފައިވާ ޔޫޓިއުބް ކޮންޓެންޓް ބަލައިގެން ދަސްކުރި ހުނަރު ތަކެއް

ކަވި، ހުނަރުވެރި ފަންނަކީ ވަކި ޢުމުރެއްގެ، ވަކި ނަސްލެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށް ޚާއްޞަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެކި ހުނަރުތައް ލިބިފައި ވާ އިރު، ބައެއް މީހުންނަކީ އެ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ، އެ ހުނަރުތަކުގެ އެހީގައި ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރަމުންދާ މީހުންނެވެ. ޢިރާޤަށް އުފަން ޙާޝިމް ޞައާންއަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ މީހެކެވެ. އޭނާގެ އަސްލާއި، ނަސްލާއި، ޢުމުރަކީ ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމުގައި ފަހަރެއްގައިވެސް ނުހަދައެވެ.

ދުވަހުގެ ތާވާލު ރާވާފައި އޮންނަ ގޮތުން، ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކަކީ ތިގްރީސް ކޯރުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޙާޝިމް ހޭދަ ކުރާ ވަގުތުތަކެކެވެ. އައްސޭރިފަށުގައި، މަޑު ހިނގުމެއްގައި ހިނގަމުން އެ ދަނީ ވަކި މަޤްޞަދެއް އޮވެގެންނެވެ. ހުރިހާވެސް ބޭނުމަކީ އެ ސަރަޙައްދަށް ލައްގާފައި ވާ އެކި ކަހަލަ ހިލަޔާއި ގައު ކޮޅުކޮޅު އެއްކުރުމެވެ. އަތްފުނާ އަޅަމުން ދަނީ ފިސާރި ފަރުވާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. އުންމީދަކީ، އަގުހުރި ޖަވާހިރުކޮޅެއް ފެނުމެވެ.

އެއް އަތުން ސްޕްރޭ ފުޅިއަކާއި އަނެއް އަތުން ކުޑަވަރެއްގެ ޓޯޗެއް ހިފައިގެން ޙާޝިމް ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަކީ އޭނާގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަންނަ ހިލަޔާއި ގައު ކޮޅުކޮޅު ފުނޑުކުރުމެވެ. ކޮންމެކޮންމެ ހިލަކޮޅަކަށް ނޫނީ ގައު ކޮޅަކަށް އެހެނެއް ނުހަދައެވެ. އެކަން ކުރަނީ އަނގޮޓި ނުވަތަ ގަހަނާގެ އެ ނޫންވެސް ބާވަތެއް އުފައްދަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާއަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ހިލަޔާއި ގައު ކޮޅުކޮޅަށް އެކަންޏެވެ.

ވަރަށް ގިނައިން ހިލަކޮޅުކޮޅު ފެންނާނެ ގޮނޑުދޮށުން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޢާޤީޤް. މީ ފަރުމަތީ ސަރަޙައްދެއްތާދޯ. ފަރުބަދަމަތީ ސަރަޙައްދާ ޖެހިގެން ދެން މިއޮންނަނީ ކޯރުތައް. ފުދޭވަރަކަށް ކޯރާއި އާރުތައް ދެމިފަ މި އޮންނަނީ. ހިލަޔާއި ގައު ހޮވަން އަހަރެން ޢާންމުކޮށް ގޮސް އުޅެނީ އެކި ބޭނުންތަކަށް އިންސާނީ ޙަޟާރާތުން ކޮނެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް. ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ސަތަހައާއި އެންމެ ގާތުން ލިބޭ ޢާޤީޤްއާއި ސުލްޠާނީ ކަހަލަ ބާވަތްތައް ހޯދަނީ.
ޙާޝިމް ޞައާން؛ ޢިރާގު ރައްޔިތެއް

ޢުމުރުން 58 އަހަރުގެ ޙާޝިމް ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި އެ ހުނަރަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް އޭނާ "ރަސްމީކޮށް" ދަސްކުރި ހުނަރެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުނަރުގެ އުކުޅުތަކަކީ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން އުފައްދާފައިވާ ޔޫޓިއުބް ކޮންޓެންޓް ބަލައިގެން ދަސްކުރި ހުނަރު ތަކެއް ކަމަށް ޙާޝިމް ބުނެއެވެ.

ވަގުތުން ލިބެން ނުހުންނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ކުލަތަކުގެ ޖަވާހިރު ހިލަޔާއި ގައުކޮޅުކޮޅު ހޮވިން އަހަރެން... މުޅި ޙަޔާތުގަ މި ކުރި މަސައްކަތުގަވެސް ހަމަ އެހާ މަދުން ފެނުނީ. އެކި ކަހަލަ ޢާޤީޤްވެސް ހުރޭ. ޒަބަރުޖުދުވެސް ފެނުން. ކަޅުފެހި ޒަބަރުޖުދެއްވެސް ފެނުން. އޭގަ ހުންނާނީ ހުދާއި ކަޅު ޒާތެއްގެ ކުލަތަކެއް. ޢާންމުކޮށް ފެންނާނީ މިޔަންމާއާއި ޗައިނާއާ ކައިރި ހިސާބުތަކުން.
ޙާޝިމް ޞައާން؛ ޢިރާގު ރައްޔިތެއް

ގޮނޑުދޮށުގައި ހިނގާލައިގެން ޙާޝިމް އެއްކުރާ ހިލަޔާއި ގައުކޮޅުކޮޅު ގަހަނާއަށް ބަދަލު ކުރަނީވެސް ހަމަ އޭނާ އަމިއްލައަށެވެ. އޭނާގެ އަމިއްލަ އަތުން ތައްޔާރު ކުރާ ގަހަނާތައް ވިއްކަނީ ޢިރާޤުގެ މޫސަލްގައެވެ. ގަހަނާގެ ބާވަތަށް ބަލާ، ބައެއް އުފެއްދުންތައް 20 ޑޮލަރަށް ވިއްކާއިރު އަނެއް ބައި އުފެއްދުންތައް 40 ޑޮލަރަށްވެސް ވިއްކާލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް