ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 15:00
ބިދޭސީން އަނބުރައިގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ބިދޭސީން އަނބުރައިގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ފާލުން ނެއްޓުމަކީ އެތައް އަހަރެއްގެ އިހުމާލުގެ ނަތީޖާ، ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބުރަ
 
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ސަރުކާރުތަކުން، އެކި މިންވަރަށް ކޮށްފައިވޭ
 
ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީން ނުހިމެނޭ ފަހަރެއް މަދު
 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ހިންގާ ބިދޭސީންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ގާނޫނެއް ނޯވޭ

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ މި ގައުމުގައި މިއަދު ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވުމާއި، ބިދޭސީން ކުރުން މަނާ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް އަތްގަދަކުރުމާއި، ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުންވެސް މި ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 26 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ބިދޭސީންނެވެ. 

މިއަދު ތަފާތު އެކި ވިޔަފާރިތަކުގެ މައްޗަށް ބިދޭސީން އަތްގަދަކުރަމުން ދާއިރު، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ހިންގާ ބިދޭސީންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ ގާނޫނެއް ނޯވެއެވެ. ނުވަތަ ގާނޫނެއް އޮތަސް ތަންފީޒު ކުރެވޭ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ.

އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ އަތުން ޓެކުހެއްވެސް ނުނެގި، އެތައް ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ޒަރީއާއިން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އޭގެ އަސަރު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކަމުގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާތަކަށް ހިލަމެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު އެތައް ކަމެއްވެސް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ބެލިއަސް، ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީން ނުހިމެނޭ ފަހަރެއް މަދެވެ. މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ގިނަ ފަހަރަށް އެމީހެއްގެ އަތުގައި ރަނގަޅު ވޯރކް ޕަރމިޓެއްވެސް ނޯވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭކަމަށްވަނީ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްގައެވެ.

މިހާ ހިސާބަށް މި މައްސަލަ ދިޔައީ ގައިމުވެސް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ގާނޫނުތަކާއި، ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ސަރުކާރުތަކުން އެކި މިންވަރަށް ކޮށްފައިވެއެވެ. ބައެއް ސަރުކާރުތަކުގައި އެކަމުގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެން ފެށިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މި މައްސަލަ އޮތީ ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްފައިވާ ބޮޑު މައްސަަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިއަދުވެސް މިކަންކަން ހައްލުކޮށް، ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނެވޭނީ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް ތަންފީޒު ކޮށްގެންނެވެ. ނަތީޖާ ނެރެވެންދެން ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު، މެދުނުކެނޑި އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ މިއީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ވަގުތުން ޑީޕޯޓު ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ: އާޒިމް
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 900ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން މިހާތަނަށް ފުރުވާލެވިފައިވޭ: ޝަމްއާން
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާ ބިދޭސީންތަކެއް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 800ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން މިހާތަނަށް ވަނީ ފުރުވާލެވިފައި: އިމިގްރޭޝަން
ރާއްޖޭގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެސް އާ އުސޫލެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 170ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވޭ: ފުލުހުން
ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ: ސައީދު
މާލޭގައި ބިދޭސީއަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި