ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 19:32
ރަފަހްގައި އެތައް ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަނީ ޝަހީދު ކުރަމުން
ރަފަހްގައި އެތައް ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަނީ ޝަހީދު ކުރަމުން
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގައި 6 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލުން
‎‏ޣައްޒާގައި އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ހަ މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި‏‎
 
މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި 31،270ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައި ވާކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނޭ

ޣައްޒާގައި ކާބޯތަކެތީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން 6 މީހަކު ‎‎މަރުވެ 83 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.‎

‎މި ހަމަލާ ދީފައި މި ވަނީ، ފަލަސްތީނުގެ ދެކުނުގެ ރަފަހް ސިޓީގައި ހުންނަ އދ.ގެ ކާބޯތަކެތި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރަކަށް އިސްރާއީލު ‎‎ސިފައިން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އދ.ގެ އެޖެންސީ ފޯރ ފަލަސްޓީން ރެފިއުޖީސް (އަންރާ)ގެ މެމްބަރަކާއެކު ފަސް މީހަކު ‎‎ޝަހީދުވިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. ‎

‎ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ފިލިޕް ލަޒާރިނީ އެކްސްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ހަނގުރާމަ ފެށުނީއްސުރެ އދ.ގެ ‎‎މަރުކަޒުތަކަށާއި ގާފިލާތަކަށާއި ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ގާނޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ‎‎ނުކިޔަމަންތެރިވެ، އާންމުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.‎

‎ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ރަފަހަށް ދިއުމަށް ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށްފަހު، އިސްރާއީލުން ވަނީ ‎‎ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އަސްކަރީ ހަމަލާތައް ދޭން ރާވާފައިވާތީ، މިވަގުތު އެތަނުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ 1.4 މިލިއަން މީހުން ޣައްޒާގެ ‎‎މެދުތެރޭގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް އަންގާފައެވެ.‎

‎އިސްރާއީލުގެ ޗީފް މިލިޓަރީ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ރިއާ އެޑްމިރަލް ޑެނިއަލް ހަގާރީ ވިދާޅުވީ، އާންމުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ‎‎ފެނާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި "ހިއުމެނިޓޭރިއަން އައިލެންޑްސް"އަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.‎

‎އިސްރާއީލުގެ ބައިވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް އިންސާނީ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި ގިނަ ސަރުކާރުތަކުން ވަނީ، މީހުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދަށް ‎‎އަސްކަރީ ހަމަލާއެއް ދިނުމަކީ ބޮޑު ކާރިސާއަކަށް ވާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.‎

‎އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ 31،270އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. މަރުވާ މީހުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ހިއްސާކުރަނީ ‎‎އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.‎

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، ‎‎ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސް ފަރުވާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ޣައްޒާގައި މިހާރަކު ނެތެވެ. ޣައްޒާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 60 ‎‎އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.ން ބުނެއެވެ.‎

‎ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާ ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ކޯޓުން ނެރުނު ‎‎ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ، ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އަމަލުތައް ‎‎ހުއްޓާލައި، ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ތެލްއަވީވަށް އަންގާފައެވެ.‎

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ