ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 23:31
އިންޑިޔާގައި މުޒާހަރާކުރާ ބައެއް
އިންޑިޔާގައި މުޒާހަރާކުރާ ބައެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑިޔާގެ އައު މައިގްރަންޓް ގާނޫނު
އިންޑިޔާގައި، މުސްލިމުން ނުހިމެނޭގޮތަށް އައު މައިގްރަންޓް ގާނޫނަކަށް އަމަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އިންޑިޔާގައި ތިބި 200 މިލިއަން މުސްލިމުންގެ ބޮޑު ބަޔަކީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނޫންކަމަށް ހަދައިފާނެތީ

އިންޑިޔާގައި މުސްލިމުން ބާކީކުރުމަށްފަހު ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޓިޒަންޝިޕް ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ތައްޔާރުވެފައި ވާކަމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. "އެންޓި މުސްލިމް" ގާނޫނެއް ކަމަށް ބުނެ، ފުރަތަމަވެސް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވި "ސިޓިޒަންޝިޕް އެމެންޑްމަންޓް އެކްޓް" ނުވަތަ ސީއޭއޭއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން، އަވަށްޓެރި ޕާކިސްތާނާއި ބަންގްލާދޭޝް އަދި އަފްޣާނިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ ދީނީ މައިނޯރިޓީ ގްރޫޕްތަކަށް (މުސްލިމުން ނުހިމެނޭ ގޮތުން) އިންޑިޔާގެ ސިޓިޒަންޝިޕަށް އެދެވޭނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ބުނާގޮތުގައި އިންޑިޔާއަށް ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެވުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވާ މީހުންނަށް މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން މަދަދު ލިބޭނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ސީއޭއޭ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އޭރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަނުޖެހުން އުފެދި، އެތައްބަޔަކު މަރުވެ، އަދި އެތައްބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހޯމްއެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ސީއޭއޭ ގާނޫނާ ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މިހާރު ވަނީ ހަދާފައެވެ. އަދި އެ ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހިންދޫ، ސިކު، ބުޑިސްޓު، ޖައިން، ޕާސީސް، އަދި ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ މީހުންނަށް އިންޑިޔާގެ ސިޓިޒަންޝިޕަށް އެދެވޭނެ ގޮތް މިހާރު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަމޯދީ ހައްދަވައިދެއްވާފައި ވާކަމަށް އަމިތު ޝާހުގެ ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވެސް ވަނީ، މިކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެންނަށް މިހާރު އިންޑިޔާގެ ސިޓިޒަންޝިޕަށް އޮންލައިންކޮން އެދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ޚާއްސަ ޕޯޓަލެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި އައު އިސްލާހާބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ނުވަތަ ކުށްހީތައް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، އެ އިސްލާހަށް އަމަލުކުރުން ލަސްވީ ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ގާނޫނު ނުވަތަ އިސްލާހަކީ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުށްވެރިންގެ ގޮތުގައިތިބި، އަދި އިންޑިޔާ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ވަޒަނެއް ނެތް މީހުންނަށް ހެދި ގާނޫނެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސީއޭއޭ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަކީ، މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އިންތިޚާބުގެ ކުރިން މޯދީ ވެވަޑައިގެންފައިވާ މުހިންމު އިންތިޚާބީ ވައުދެކެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިންޑިޔާއަށް އެތެރެވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޑިޔާގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ދިނުން މަނާކޮށް، މީގެ 64 އަހަރުކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޓިޒަންޝިޕް ގާނޫނަށް، ސިޓިޒަންޝިޕް އެމެންޑްމަންޓް އެކްޓުން ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ. އައު އިސްލާހުގެ ދަށުން އިންޑިޔާގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން 2014ގެ ޑިސެމްބަރ 31ގެ ކުރިން އިންޑިޔާއަށް އެތެރެވެފައިވާކަން ޔަގީންކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ސީއޭއޭ ގާނޫނާ ދެކޮޅު ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި މިހާރުވެސް ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން އާސާމް އަދި ކެރަލާފަދަ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުން ވަނީ އެ ގާނޫނަށް އަމަލު ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެ އިހްތިޖާޖްތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ސީއޭއޭއަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، ނިސްބަތްވާ ދީނުގެ ސަބަބުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެގެން ނުވާނެކަމަށް އިންޑިޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނައިރު، މިއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާވެސް ޚިލާފު އިސްލާހެކެވެ. މިސާލަކަށް އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ތަމަޅަ ރެފިއުޖީންނަކީ ވެސް އެފަދަ މައިގްރަންޓުންނަށް ވާއިރު، އެމީހުންނަށް އެފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތަކުން ބުނެއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ތަމަޅަ ރެފިއުޖީންގެ އިތުރުން މިޔަންމާގެ ރޮހިންގޔާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ވެސް އެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

ސީއޭއޭއާ ގުޅިގެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އިންޑިޔާގައި ތިބި 200 މިލިއަން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަޔަކީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނޫންކަމަށް ހަދައިފާނެތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގިނައަދަދަކަށް އަލަށް އެގައުމަށް މީހުން ހިޖުރަކުރާނެތީ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުތަކުގެ މީހުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް