ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 11:41
ބަރޓް ޖެންސެން؛ ހަރޓް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ޕޭޝަންޓެއް
ހިތް ބަދަލުކުރުން
ހިތް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު ދިނީ 6 މަސް... އޭގެ ފަހުން މި ވަނީ 40 އަހަރު!
 
ޖެންސެންއަކީ ހިތް ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ނުވަތަ ހަރޓް ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު، އެންމެ ގިނަ ދުވަހު، ދިރި ދުނިޔޭގައި ހުރުމުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހާ
 
ރެކޯޑް ލިސްޓު ކުރިއިރު، ހިތް ބަދަލު ކުރި އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު 39 އަހަރާއި 100 ދުވަސް ވަނީ ފާއިތުވެފައި

ސީރިއަސް ބައްޔެއްވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ، ޓެސްޓުތައް ހަދާ، ބަލަން ޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު ބައެއް ފަހަރު އަހަން ޖެހޭ އަޑަކީ ބަލި މީހާއާއި އޭނާގެ ޢާއިލާއާއި ހެޔޮ އެދޭ އެހެން މީހުންނަށްވެސް އަހަން ދަތި އަޑަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. ބަލީގެ ޙާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސް، ދިރިއުޅުމުގައި ބާކީ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެސް ނެތް ކަން ޤަބޫލު ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވައެވެ. މަރަކީ އެންމެ ގާތުގައި ވާ ކަންތަކެވެ. ނަމަވެސް މަރުވާނީ ކިހިނެއް، ކޮން އިރަކު ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެވެނި މިވެނި ކަމެއް ކޮށްފި ނަމަ، ނުވަތަ ނުކޮށްފި ނަމަ، ބަލި މީހާގެ ޙަޔާތުގައި ބާކީ އޮތީ މިތަށް އަހަރެކޭ ބުނެ ޑޮކްޓަރުން ސިއްކަޖެއްސެއް ކަމަކު، ކަން ހިނގަނީ ތަޤްދީރުގައި ލިޔެވިފައި އޮތް ގޮތަށެވެ.

ބަރޓް ޖެންސެންއަކީ ހިތުގެ ސީރިއަސް ބައްޔެއް ހުންނަ މީހެއްކަން އެނގުނީ މީގެ 40 އަކަށް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ބާކީ އޮތީ އެންމެ ހައެއްކަ މަސްދުވަސް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަން މަޖުބޫރުވިއެއް ކަމަކު މިއަދު ޖެންސެންއަކީ އޭނާގެ ޢުމުރާއި ބަލި ޙާލަތުގެ ގޮތުން، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ހޯލްޑަރެކެވެ. ޖެންސެންއަކީ ހިތް ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ނުވަތަ ހަރޓް ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު، އެންމެ ގިނަ ދުވަހު، ދިރި ދުނިޔޭގައި ހުރުމުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހާއެވެ.

ނެދަލަންޑްސްއަށް އުފަން ޖެންސެން ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާ އެންމެ ބޭނުން ވަނީ، އެހެން މީހުންނަށް މިސާލަކަށް ވުމަށެވެ. ހިތުގައި ސީރިއަސް މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ދެނެގަނެވުނީ ޖެންސަންގެ ޢުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގައެވެ. ޖެންސެންގެ ބައްޔަކީ ކާޑިއޯމިޔޯމަތީއެވެ. މި ބައްޔަކީ ހިތުގެ މަސްގަނޑުގެ ބާރު ދެރަވެ، ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ލޭ ޕަމްޕު ކޮށްދިނުމަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތި ކުރުވާ ބައްޔެކެވެ.

ޖެންސަން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ ހަރޓް ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހުގައިވެސް ދިގު ޢުމުރެއް އުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ސާބިތު ހެއްކެކެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ބުނީ އަހަންނަށް އަދި ހައެއްކަ މަސްދުވަސް ލިބިދާނޭ، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރު ނިމޭ ހިސާބަށް. އެ ދުވަސްވަރަކު ނޭނގޭ ބުނާކަށް ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް ފަހު ދިރިއުޅުން އޮންނާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް، ނޫނީ ދިރި ހުރެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް ކަމެއްވެސް. މިއަދު، ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް ފަހު މީހަކު ދިރިހުންނާނެ އެންމެ ދިގު ޢުމުރެއް ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރަނީ 15 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދު. ގިނިސް ވަރލްޑް ރެކޯޑްސްއާ ހިސާބަށް އަހަރެން ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބަކީވެސް އެއީ. އެމީހުން ގާތަށް ގޮސް އަހަރެން ބުނިން، ނިކަން ބަލާބަލަށޭ މަށަށް. އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 40 އަހަރު ފާއިތު ވަނީ އޭ މި. އަހަރެން ބޭނުމީ، ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް ދާން ޖެހިފަ ތިބި މީހުންނަށް މިސާލަކަށް ވާން، އެމީހުންނަށް އުންމީދެއް ގެނެސްދޭން.
ބަރޓް ޖެންސެން؛ ހަރޓް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ޕޭޝަންޓެއް

އެއީ 1984 ވަނަ އަހަރެވެ. ނެދަލަންޑްސްގައި އަދި އަލަށްވެސް ހިތް ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންއެއް ކޮށްފައި ނެތުމުން، ކަރޑިއޮލިޖިސްޓް އެލްބަރޓް މަޓަރޓް އެދުނީ އިންގްލަންޑްގެ ހެއަރފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލަށް ޖެންސަން ބަދަލުވުމަށެވެ.

ޖެންސަންގެ ހިތް ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރީ އެ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ. ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 ޒުވާނެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، ހިތެއް ލިބޭ ގޮތް ވި ހިސާބުންނެވެ.

ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރިތާ މިހާ ދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެކަމާ މެދު އަސްލު ނުވިސްނޭ. އުއްމީދު ކުރަން އޮތީ ކޮންކަމެއް؟ އަހަރެން މިހާ ގިނަ ދުވަހު އުޅެވޭނެ ކަމަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހީއެއް ނުކުރަން. އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް، ޙަޤީޤަތުގަ މާ ދުރަކަށް ނުބަލަން. ނުވިސްނަން. މިހާރު ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ، ދުރަށް ވިސްނަން މަސައްކަތް ކުރެވޭކަން، އެކަމަކު އެއީ... ކީކޭ ބުނާނީ؟ އަސްލު، ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން... ދިރިއުޅުން އަދިވެސް ހިތްގައިމު ކުރެވިދާނެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްގައިމު ބަހާތައްވެސް އެބަ ހުރި. އެތަނުން އެއް ކަމަކީ، މި ހުރިހާ ކަމަކާ އެކީގަވެސް، އަހަރެމެންނަށް ލިބިފަ އެބަތިބި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގަ ތިބި 2 ދަރިން. އެކަކަށް 23، އަނެކަކަށް 27 އަހަރު. އެހެންވީމަ، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް. ޢާއިލާއެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަން. ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް ފަހުވެސް ޢާއިލާއެއް ބިނާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް.
ބަރޓް ޖެންސެން؛ ހަރޓް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ޕޭޝަންޓެއް

ޖެންސެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެހީވެދިން އޮޕަރޭޝަން ކުރީ، ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މޭސްތިރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަގްދީ ޔަކޫބޭއެވެ.

ޖެންސެންގެ މިހާރުގެ ކަރޑިއޮލޮޖިސްޓް، ކެސްޕަރ އަރލިންގްސް ބުނި ގޮތުގައި، ހިތް ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ޕޭޝަންޓުން ދިރި ހުންނާނެ ކަމަށް އެވަރޭޖު ގޮތެއްގައި ބަލާ އެންމެ ދިގު ޢުމުރަކީ 16 އަހަރެވެ.

އެއީ ވަރަށް ޚާއްޞަ، އެ ދުވަސްވަރުގަވެސް. އެކަމަކު މިހާރުވެސް، ހިތުގެ ޑޯނަރުން ހޯދަން މާ ފަސޭހައެއް ނޫން. ނެދަލަންޑްސްގެ މިހާރުވެސް އެބަ ތިބި 158 ވަރަކަށް މީހުން، ހަރޓް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ވެއިޓިންގް ލިސްޓުގަ. ހިތުގެ ޑޯނަރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ، ވެއިޓިންގް ލިސްޓުގަ ތިބޭ ޕޭޝަންޓުންގެ ތެރެއިން 15 ޕަސެންޓް މީހުން މި ދުނިޔެ ދޫކުރޭ، ޑޯނަރެއް ނުލިބެނީސް. އެހެންވީމަ، އެއީ ފުދޭވަރެއްގެ ތަކުލީފެއް. ޑޯނަރެއް ލިބުނަސް، ފުރާނަ ސަލާމަތްވެ، ދިގު ޢުމުރެއް ލިބުމަކީ ދަތި ކަމެއް. މިކަން ފަށައިގަތް އިރު، ޕޭޝަންޓަކު ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު އެންމެ ދިގު، އެވަރޭޖް ޢުމުރަކީ 12 އަހަރު، މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 16 އަހަރު.
ކެސްޕަރ އަރލިންގްސް؛ ހިތުގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް

ޖެންސެންގެ ވާހަކައަކީ ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ.

ސަރޖަރީއަށް ފަހު ވަރަށް ޞިއްޙަތަށް ބަލައިގެން، ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅެން ވާނީ. ޖެންސެންވެސް އުޅުނީ އެހެން. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދާފަ ހުރި މީހެއް އެއީ. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގަ ދިގު ޙަޔާތެއް އޮތް މީހެއް އެއީ. މިހާރުވެސް އޭނަ އެބަ އުދުހޭ. އެއީ ހަމަ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް. ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު 2 ދަރިންގެ ޢާއިލާއެއް އެބަ އޮތް. އެއީ، ޢުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގަ، ދިރި ހުންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ގެއްލުނު މީހަކަށް ލިބޭނެ ކިހާ ޚާއްޞަ ކަމެއް. ދެން މި ލިބުނީ މި ރެކޯޑް. އެހެންވީމަ، މީ ކިހާ ހިތްގައިމު ވާހަކައެއް.
ކެސްޕަރ އަރލިންގްސް؛ ހިތުގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް

ހިތް ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރި ދުނިޔޭގައި ހުރި މީހާގެ ގޮތުގައި ގިނިސް ވަރލްޑް ރެކޯޑްސްއިން ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ޖެންސަން ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. ރެކޯޑް ލިސްޓު ކުރިއިރު، ހިތް ބަދަލު ކުރި އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު 39 އަހަރާއި 100 ދުވަސް ވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ރެކޯޑް އޮންނަނީ ކެނެޑާގެ ހެރާލްޑް ސޯކީރްކާގެ އަތުގައެވެ. ސޯކީރްކީއަށް ރެކޯޑް އެވޯޑް ކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު އޭނާގެ އޮޕަރޭޝަނަށް 34 އަހަރާއި 359 ދުވަސް ވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް