ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 14:48
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މަޝްރޫއުގެ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މަޝްރޫއުގެ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު
އަދަދު
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މަޝްރޫއު
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މަޝްރޫއު: މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
 
އިންފްރާސްޓަކްޗަރ ގާއިމް ކުރުމަށް ގިނަ ދިރާސާތައް ހަދަންޖެހޭ
 
އެކޯ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބަލަންޖެހޭ

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު "ރަސްމާލެ" ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މިމަސައްކަތް ކުރާނެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތު ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ވިދާޅުވީ ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި، ޕްލޭނިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެކޯ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެންވަރުމެންޓް ފްރެންޑްލީކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ތަހުލީލުތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އިންފްރާސްޓަކްޗަރ ގާއިމް ކުރުމަށް ގިނަ ދިރާސާތައް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންސަލްޓެންޓް ހަޔަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ ޕްލޭނިންގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށައިގަނެގެން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަޔަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް މިދަނީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ރިޔާއަތް ކުރަންޖެހޭ މަޝްރޫއެއް. އެކޯ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރާތީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ތަހުލީލުތަކާއި އެއްޗެހި އެބަހުރި. ވަކި ޚާއްސަކޮށް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ ގާއިމްކުރުމުގައި ވެސް އެންވަރުމެންޓް ފްރެންޑްލީ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ އެމަސައްކަތްތައް ދިރާސާކޮށް ތަހުލީލުކޮށް ކަންތައްތައް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންސަލްޓެންޓް ހަޔަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިއަށްދަނީ.
ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.އަލީ ހައިދަރު

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު "ރަސްމާލެ" ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެޗްޑީސީން އެކަން ދޮގުކޮށް ބުނެފައިވަނީ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މިހާރު ބޮޑަށް ކުރިއަށްދަނީ ހިއްކުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަންޑް ވޯލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަނީ ސްރީލަންކާގެ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެމްސީސީ)އަށް ޖުމްލަ 70 ހެކްޓަރު، ދިގު މުއްދަތަށް ދީގެންނެވެ. ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމައި، މަޝްރޫއު ފަށާފައިވާއިރު، ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި 10 ހެކްޓަރުގެ ބިމުގެ އަަގާއި ރަސްމާލެއިން ދޭ 60 ހެކްޓަރުގެ ބިމުގެ އަގަކީ ކޮބައިކަން، ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އޮޅުންފިލުވައިދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކައިގެން ރަސްމާލެ ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން 65000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާނެ ކަމަށް މިސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އާބާދުކުރުމަށް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. ގިރާވަރުފަޅު، ގުޅީފަޅު އަދި އުތުރުތިލަފަޅު ހިއްކާފައި އޮތްނަމަވެސް އެ ރަށްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް މިސަރުކާރުން ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް