ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 10:42
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ދ.މީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ދ.މީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދ.މީދޫ ޖަލްސާ
އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ދަތިކުރަން ތާއީދެއްނުކުރަން: ރައީސް
 
ރައީސް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަން އެލްޖީއޭއިން އަންގާފަ އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި
 
ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން ލިބިގެންދާނީ ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިގެންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ދަތިކުރުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ދ.މީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަނީ ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުވައިގެން ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން ކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން ލިބިގެންދާނީ ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިގެންކަމަށާއި ކައުންސިލްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ހުރަސް ކުރިމަތި ކުރުވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫންކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް އެލްޖީއޭއިން ކުރުމަކީވެސް އެމަނިކުފާނު ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން. ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން ކުރަން. ކައުންސިލްތަކުގެ އިމާރާތް ހަދައިދޭންވެސް ބޭނުންވޭ. ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރަށްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވެސް ގަސްތުކުރީ އެހެންވެގެން. އެހެންވީމަ، ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން ދީގެން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ބާރުވެރިކަން ލިބިގެންދާނި. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކައުންސިލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ، ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސް ކުރިމަތިކޮށް، ދަތިކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން. އެހެންވެ އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ވެސް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއްނޫން. އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކުންނެއް އެއްވެސް ކައުންސިލަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުކުރާނެ
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެލްޖީއޭއިން އަންގާފަ އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ ޑރ.މަރިޔަމް ޒުލްފާ ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވީ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއްކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅައް ތާއީދުކުރައްވާކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެލްޖީއޭއިން މަސައްކަތް ކުރާނީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުގައި ކަމަށާއި ގާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށްވެސް ޑރ.ޒުލްފާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނަކީ ގާނޫނީ އިޖުރާތްތަކާއި ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ ބަޔާނަކަށް ވުމުން އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވީ ކަމުގައިވެސް ޑރ. ޒުލްފާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރެފައިވަނީ، މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު އެރަށަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، ރައީސް އޮފީހުން އެންގި އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް އެންމެހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުފުޅުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން، މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނަށް ރައްދު ދީ، އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ ޑރ. ޒުލްފާ ސޮއިކުރައްވާ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް، ރައީސްގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އަދި ނިންމަވާ ނިންމެނުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކައުންސިލުތަކުން ނޫސްބަޔާން ނެރުމަކީ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ގާނޫނީ ބާރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން އަމާޒުވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަމަށް ވެސް ޑރ. ޒުލްފާ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ބަޔާން ރައްދުވާ ފަރާތުން އެލްޖީއޭއިން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި އެއީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަން ރައީސްގެ ފަރާތްފުޅުން ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައިވާކަމަށް ޑރ. ޒުލްފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތުމުން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަން އެލްޖީއޭއިން އިން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް