ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 07:53
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
ފްލެޓް ލިސްޓު
އޭސީސީން އެކުލަވާލި ފްލެޓް ލިސްޓު އާންމުކުރަންޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރަން: ރޮޒައިނާ
 
ލިސްޓުގައި ނަން އޮތްތޯ ބަލަން އެތައް ރައްޔިތުންނެއް އެދެމުން އަންނަކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި

ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކުރި ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ އިތުރު މައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިނުވާ ފޯމުތަކުގެ ލިސްޓު މިހާރު އާންމުކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އޭސީސީން ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގައި ސިއްރު ޖަހާފައި ހުރިނަމަވެސް އެ ޑޮކިޔުމަންޓްތަކުގައި އޭސީސީން ހިންގި ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތެއް ނެތްކަމަށެވެ. ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު އެ މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ލިސްޓުގައި ނަން އޮތްތޯ ބަލަން އެތައް ރައްޔިތުންނެއް އެދެމުން އަންނަކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަން ޖަހާފައި ލިސްޓު އާންމުކުރަން ބޭނުންނުވާނަމަ ނަންބަރެއް ޖެހުމަށްފަހު ވެސް ލިސްޓު އާންމުކުރެވިދާނެކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެލިސްޓު ނެރެވިދާނެ ހަމައެކަނި ނަންބަރު ޖަހާފައި އެހެން މައުލޫމާތު ނުހިމަނާވެސް. އޭރަށްވެސް އެނގޭނެތާ އެމީހަކަށް އެއީ އެމީހާގެ ނަންބަރުކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކުޔެސްޓަކީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ލިސްޓު ނެރެފައި އެމީހަކަށް އެމީހެއްހެ ހައްގު ހޯދަން ފުރުސަތު ދެއްވާށޭ. ވަރަށް ދެރަވެފައި މީހުން ގުޅާ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަދަކަމުން ފްލެޓްތައް ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮށްދެވޭނެ ކަންކަން ލިމިޓެޑްކޮށް ހުރީ.
ރޮޒައިނާ އާދަމް / އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އޭސީސީން ބެލިބެލުމުން ޝަރުތުހަމަނުވާ 59 އިންސައްތަ މީހުން ތިބިކަމަށް ބުނިނަމަވެސް ކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުން އަދި އެއީ މުޅިން ރަނގަޅުވާހަކައެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޭސީސީން ބަލާފައި ވަނީ ކޮންމެހެން ޝަރުތުހަމަވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނޫންކަމަށާއި ޝަރުތުހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޞައްހަކަމަށް ބަލާފައިވާނެކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީގައި އޭސީސީން ވެސް ލިސްޓު އަލުން އިވެލިޔޭޓްކުރުމަށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް ބުނެފައިވަނީ އަލުން އިވެލުޔޭޓްނުކުރާނެކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުޅުމާލެ ކައިރިން ލޯންޗަކާއި، ޑިންގީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
ކުނި ކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގުމުން ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ
ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސްކަވޭޓަރެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދެނީ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ޕީއެންސީ ކެމްޕޭނުގައި ބަހަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ ހަނު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ރައީސް އޮފީހުން ބަންދުކުރާ ތަކެތި ކެމްޕޭނު ޑޯޓުޑޯގައި ބަހަމުންދާތަން އޭސީސީއަށް ނުފެންނާތީ ކަންބޮޑުވުން
"ރަސްމާލެ" އާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އިން ބަލަނީ
ސާފުކޮށް ފެންނަނީ އަތް ހޫރާލާ ޖެހި މަންޒަރު، ޕޮލިސް އޮފިސަރުގެ ކުށް ފޮރުވައި ތަރުޖަމާނު ހެދީ ދޮގު!