ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 16:30
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީ ހާޒިކުރުން - ފައިލް ފޮޓޯ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީ ހާޒިކުރުން - ފައިލް ފޮޓޯ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ފްލެޓުގެ މައްސަލަ
ފްލެޓު މައްސަލާގައި ސިއްރު މައުލޫމާތު ހިމެނޭތީ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
 
ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި
 
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ފްލެޓާގުޅޭ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އޮފިޝަލުން ވެސް ވަނީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައި
 
މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި އޭސީސީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކޮށްފައިވޭ

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދޫކުރި 4،000 ފްލެޓްގެ މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ފްލެޓާގުޅޭ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އޮފިޝަލުންނާއި މި ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުން، އަދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުންނެވެ.

މި ކޮމިޓީ ސިއްރުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ފްލެޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭސީސީން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ސިއްރު މައުލޫމާތު ހިމެނޭތީއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީގައި މި ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެއެވެ. އެކަން އެންމެ ފަހުން މި މައްސަލާގައި ބޭއްވި ކޮމިޓީގައި ފާހަގަކޮށް، ކޮމިޓީ ސިއްރުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ކޮމިޓީގައި އޭސީސީން ބުނެފައިވަނީ ފުލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެެ، މީހެއްގެ ހައްގެއް ގެއްލޭ ހިސާބަށް ގޮސް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނަމަ އޭސީސީން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެކަމަށެވެ. އޭސީސީން ބުނީ ތަހުގީގުގައި ޝަރުތުހަމަވެ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައި ނުވަނީ 20.7 އިންސައްތަ ފޯމުގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭސީސީން ވަނީ ފްލެޓުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށްފަހު ފާހަގަވި ކަންކަން ވެސް ހިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، މާލޭގައި 15 އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ހަމައެކަނި ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ލިއުންތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ކޭސްތައްވެސް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ފަރާތްތައް ދަފްތަރުގައި ޖެހުމުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރުވުމެއް ނެތި ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ މާ ކުރިން އެ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ފޯމު ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑަައަޅާފައިވާކަންވެސް ތަހުގީގަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ. އަދި މަހަކަށް ޖެހޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ 60،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބޭ ފަރާތްތައްވެސް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަަތައް އޭސީސީން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފަސޭހައިން ހޯދެން ހުރި މައުލޫމާތުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކަށަވަރުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު، މައްސަލައެއް ނެތް، ޝަރުތު ފުރިހަވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓްތައް ދޫކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި އޭސީސީން ވަނީ އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް ފްލެޓްތައް ދޫކުރުން ލަސްވާތީ، ފްލެޓް ލިބިފައިވާ މީހުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް، ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް އެއްވެ، ދަނީ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ފްލެޓް ކޮމިޓީގައި ފަޒުލްގެ ކޮއްކޮ: "މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް އެހާވަރުކޮށްލީ އަހަރެން ކީއްކޮށްގެން؟"
ރައީސްގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ އަދަދު 7ށް، ޗެއަރއަކަށް އެޗްއާރްސީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީނާސް
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
މި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ރަނގަޅުނަމަ ފްލެޓް ލިސްޓާ ދޭތެރޭގައި އެގޮތަށް ކަންނުކުރާނެ - މީކާއީލް
ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ފުލެޓް ކޮމިޓީން ކުރަން އުޅޭ ކަންކަން ހުއްޓުވާނަން - އީސަ
ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގައި ލިފްޓު ހަރުކޮށް ނިމުމުން، ލިފްޓުގައި ބަލިމީހުން އުފުލުމުގެ ކަންކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
ފްލެޓް ލިސްޓް ބަލާ ހައުސިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
އޭސީސީގެ މެންބަރުން ފުލެޓާއި ދޭތެރޭގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރަނީ މަޖިލީހަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ އެތަނުގައި ތިބެވޭނެކަމަށް ދެކިގެން - ޒިޔާދު