ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 17:43
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގް
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގް
މަޖިލިސް
ޚަރަދު ކުޑަކުރުން
ފިނޭންސަށް ނާންގާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ނުކުރަން އަންގައިފި
 
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ 7 ދާއިރާއަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް އަންގާފަ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާ އެކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވުޒާރާތަކާއި އިދާރާތަކަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައި އަންގާފައި ވަނީ 35،000ރ. އަށްވުރެ މަތީ ޚަރަދުތައް ނުކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ހުއްދަލިބިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އަދި ޚީދުމަތަށް ބުރު ނާރާނެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ ކުރުން ލާޒިމް މަރާމާތުތައް ފިޔަވާ އިތުރު ޚަރަދުތައް ރިކަރަންޓު ބަޖެޓުން ނުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަނޑޭރި ޕޯޓަލްގެ ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސް ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ 35،000ރ. އަށްވުރެ މަތީ ޚަރަދުތައް ނުކުރުމަށް ފިނޭންސުން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ 7 ދާއިރާއަކުން ޚަރަދުކުރުމަށް އަންގާފައެވެ. އޭގެ ތެޜޭގައި އާ މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި، މުސާރަ އިތުރުކުރުން އަދި އިތުރު ވަގުތުގެ ފައިސާ ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް ޚާއްސަ އިރުޝާދުތަކެއް ވަނީ ދީފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސްޕޮންސާ ނުކުރާ ހުރިހާ ތަމްރީންތައް މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް ޕްރޮކިއުމެންޓް އަދި ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހުއްދަ އާއި ނުލާ ނުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދޭ ނަމަ ހުށަހަޅަންވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލްވެސް އިދާރާތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކައުންސިލްތަކުންވެސް ބްލޮކް ގްރާންޓާއި އަމިއްލަ އާމްދަނީ މެދުވެރިކޮށް އަދި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖެއްްސުމަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް