ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 10:09
ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް
ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް
މަސްއޮޑި
މަސްއޮޑި އައު ސީޒަނަކަށް
މަސްއޮޑީގެ ވިސްނުމަކީ އާތީއާއެކު ކުރިއަށް ދިއުން
 
ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވެސް ވިސްނުމަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޓީމް ޕްރޮމޯޓްކޮށްދިން ކޯޗާއެކު ކުރިއަށް ދިއުން ކަމަށް މަސްއޮޑި ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ބުނެފިއެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދާ, އަދި އޭގެ ފަހުން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަންވެސް ހޯދި ޓީމުންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަލީ ޝިފާޒު ބުނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނަށްވެސް ޓީމްގެ ފުރަތަމަ ޗޮއިސް އަކީ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް ކަމަށެވެ. ކޯޗަށް އެހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޯޗު އާތީގެ ފަރާތުން އަދި ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ޝިފާޒު ބުންޏެވެ.

ކޯޗު އާތީ ބުނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޓީމަކާ ހަވާލުވުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ޝިފާޒު ބުނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގަ ޔަގީންވުމާއެކު ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރި ޓީމްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ދެނެގަނެ, ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތި ތިބި އެހެން ކުޅުންތެރިން ވެސް ދެނެގަންނަމުންދާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދިނުން. ޕްރިމިއަރ ލީގު ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ތެރެއަކު އަދި ނުގެންގުޅެން. އެހެންނަމަވެސް ޕްރިމިއަރ ލީގު ތެރެއަށް ވަދެ, ރަނގަޅަށް މީގެތެރޭގައި ފައިޖައްސާލާ, ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ބޭނުމަކީ.
އަލީ ޝިފާޒު/ މަސްއޮޑި ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް

މަސްއޮޑި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ހުރިހާ މެޗެއް, އަދި ކުއާޓާ ފައިނަލާއި ސެމީފައިނަލް މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފުޓްބޯޅައިގެ ފަޚުރުވެރި ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް