ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 09:44
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހިންދޫންގެ ބޮޑު ފައްޅިއެއް އަބޫދާބީގައި ހުޅުއްވައިދެއްވުން
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހިންދޫންގެ ބޮޑު ފައްޅިއެއް އަބޫދާބީގައި ހުޅުއްވައިދެއްވުން
ރޮއިޓާސް
އަބޫދާބީގައި ފައްޅިއެއް ހުޅުވުން
ބީޖޭޕީ ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ މިސްކިތްތައް ތަޅާއިރު މޯދީ ޔޫއޭއީގައި ފައްޅި ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
 
އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ދިއްލީގައި 800 އަހަރުވީ މިސްކިތެއް ތަޅާލައި އަބޫދާބީގައި މޯދީ ހުޅުވައިދެއްވީ ފައްޅިއެއް

އަބޫދާބީގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އުފާފާޅުކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހަގީގަތާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. މިސްކިތްތައް ތަޅާލުމާއި މައިނޯރިޓީ ކޮމިއުނިޓީތަކާ ދެކޮޅަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި މުޅި މުޖުތަމައުގެ އަވަސް ސަމާލުކަމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދޭ ކަމެކެވެ.

އަބޫދާބީގެ ރަސްގެފާނުގެ ދީލަތި ބިން ހަދިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން، އަބޫދާބީގައި ހިންދޫންގެ ފައްޅިއެއް ހުޅުވުމަކީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއްކަމަށް ބަޔަކު ދެކޭއިރު، މި ހަރަކާތުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރެއްގައި ދީނީ ގޮތުން އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި އިންޑިއާގެ ދައުރު ވަރަށް ރީތިކޮށް ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ.

ބޮޗަސަންވާސީ އަކްޝަރު ޕުރުޝޮތަމް ސްވާމީނާރަޔަން ސަންސްތާ (ބީއޭޕީއެސް) އިން ބިނާކޮށްފައިވާ މި ޓެމްޕަލް ރަމްޒުކޮށްދެނީ އިންޑިއާ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު އެއްބައިވަންތަކަމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި ޓޮލަރެންސްގެ އެއްބައިވަންތަ އަސާސްތަކެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ބައެއް ލީޑަރުން ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދިނުމާ ދެކޮޅަށް، އިންޑިޔާގައި، ޚާއްޞަކޮށް، ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ގެ ވެރިކަން ކުރާ ސްޓޭޓްތަކުގައި މިސްކިތްތައް ތަޅާލުމުގެ ހިތްދަތި ޙަޤީޤަތަކީ މުސްލިމުންނަށް މިއަދު ހަޖަމް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

މިސްކިތްތަކާއި މަދްރަސާތަކާއި ގަބުރުސްތާނުތައް ތަޅާލާފައިވާކަން ފަހުގެ ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ޒަމާނުއްސުރެ އިންޑިއާގައި ދަނީ ސުލުހަ ގާއިމު ކުރުމުގެ ނަމުގައި މުސްލިމުންގެ ގިނަ ދީނީ މުހިންމު ތަންތަން ބިމާ ހަމަކުރަމުންނެވެ. މި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އިންޑިއާގައި ދީނީ މިނިވަންކަމާއި މައިނޯރިޓީ ހައްގުތަކާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ހޯދުންތަކުން އެނގެނީ މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް، ހާއްސަކޮށް ބީޖޭޕީގެ ވެރިކަން ކުރާ ސްޓޭޓްތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ބިނާތައް ތަޅާލުމުގެ ހިތާމަވެރި ވައްޓަފާޅިއެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ގާނޫނުގެ ވެރިކަމަށް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ، އިންޑިއާގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ސެކިއުލަރިޒަމްގެ އުސޫލުތަކަށް އުނިކަން އަންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނާތު ފިޔައިގެ ހިންދޫވާ ޖަމާއަތްތަކުން މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ އަނިޔާވެރިކަމާއި، ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ހާދިސާތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވުމަކީ އިންޑިޔާގެ ކޮމިއުނިޓީ މައިދާނަށް އިތުރު ނުތަނަވަސްކަމެއް ގެނެސްދޭ ކަމެކެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ފިކުރީ ގޮތުން ހިންދޫންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގެރި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މޯދީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މައިނޯރިޓީ ކޮމިއުނިޓީތަކުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އަބޫދާބީގައި ހިންދޫ ންގެ މިސްކިތް ހުޅުވުމަކީ އެކި ދީންތަކުގެ މެދުގައި ސުލްހަވެރި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔަކު ދުށް ނަމަވެސް، މިއީ ދީނީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، ނުތަނަވަސްކަން ނައްތާލުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަކަށް މުސްލިމް ކޮމިޔުނިޓީ ނުދެކޭނެއެވެ. ޙަޤީޤީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނީ ދީނީ ޢަޤީދާތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކަރާމާތް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޙަޤީޤީ މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ.

އަބޫދާބީގައި ހިންދޫންގެ މިސްކިތް ހުޅުވުމާއި، އިންޑިއާގެ މިސްކިތް ތަޅާލުމާ އެކު، އިންޓަފެއިތު ވިސްނުން ކުރިއެރުވުމަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި، ހަގީގީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހާމަވެގެން ދެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއުލަރިޒަމް، ޕްލޫރަލިޒަމް އަދި ހަމަހަމަކަމުގެ އުޞޫލުތައް ދަމަހައްޓައި، ހުރިހާ ފަރުދުންނަށްވެސް މިނިވަންކަމާއި، އަނިޔާވެރިކަމުގެ ބިރަކާ ނުލައި، އެމީހެއްގެ ޢަޤީދާއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ ލީޑަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެކެވެ. މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޞުލްޙައާއި އެއްބައިވަންތަކަން ޤާއިމުކުރެވޭނީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަދެއްކުމާއި، ހަމްދަރުދީއާއި، ތަފާތުކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް