ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 15:48
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
 
އެމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މިހާރުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން
 
މިހާރު ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ޑްރެޖަރު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
 
ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ޑްރެއިޖަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވި

ރ. އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މޭޔަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދަނިކޮށް، ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ޑްރެޖަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ޑްރެޖަރު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް މިހާރުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އަލިފުށި އެއާޕޯޓުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑްރެޖަރު ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ނުކުތީ މަހާޖައްރާފު އެތަން ހިއްކަމުންދިޔައީ. ހިއްކަމުން ދަނިކޮށް އެމައްސަލަ ދިމާވީ. އެހެންވެ ހިއްކުން ދަތިވެގެންދިޔައީ. އޭތި ހަދަން ފުދޭ ވަރަކަށް ވަގުތު ނެގި. މިހާރު އެކަން ހެދިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ. މިހާރު އެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި. އެތަނުން ވަކިވިއިރުގައި ހަދައިގެން މާލެއަށް ގެނެސްފައި އޮތީ. އެތެރޭގެ ޕްރޮގްރާމް ކޮށްލުމުގެ ކަންތައްތަކެއް. އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެދަނީ. މިހާރު މެނޭޖްމަންޓުން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ ސްޕީޑް ބާރުކޮށް ކަންތައްތައް ކުރާނެ ކަމަށް. ސަރުކާރު މާގިނަ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ފައިސާގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ. ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ގާތްގަނޑަކަށް ބިލިއަނަކަށްވުރެގިނަ، ދެ ބިލިއަނާ ގާތްކުރާ ވަރަކަށް އެހުރީ ބިލް ކުރެވިފައި ފައިސާ ދިނީމަ އެމީހުން މަސައްކަތް ކުރާނެ
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަދި މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް

އަލިފުށީ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަލިފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ހަވާލުކުރެވުނު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލިފުށީގެ 50.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ބިމުގެ ތެރެއިން 10 ހެކްޓަރުގެ ބިމަކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ހިއްކޭ ބިމެކެވެ. އަދި ބާކީ 40.5 ހެކްޓަރު ބިމަކީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިއްކޭ ބިމެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 1200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް އެޅުމާއި، ޓެކްސީވޭ، އޭޕްރަން އަދި ސަރވިސް ރޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި ހިއްކާ ބިމުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން 2871 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓަކާއި، 480 މީޓަރުގެ ގްރޮއިންއެއް ވެސް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެއެވެ. އަދި 5 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި އަލިފުށި އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލްގެ ބިންގާވެސް އެޅިއެވެ.

އަލިފުށީގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑުބައެއް ހިއްކައިގެންނެވެ.

މިއީ 451.61 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު މި މަޝްރޫއަކީ އަގުގެ ގޮތުންނާއި، މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެމްޓީސީސީގެ 40 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރި އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ކަމުގައި އެމްޓީސީސީއިން ބުނެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް