ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 22:36
ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރޭ
ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރޭ
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު
ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު ކުޑަ ކުރަން ނިންމާފައިނުވޭ: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
 
މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
އިގްތިސާދީ ހާލަތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް މިސަރުކާރުން ގެނެސްދޭނެ
 
ބޭރު ފައިސާގެ ބާޒާރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު ކުޑަ ކުރަން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބީއެމްއެލުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރު ކުޑަ ކުރަން ނިންމަނީ ކަމަށްބުނެ، ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުންދަނީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ.

ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުން ބޭރު ފައިސާ ނަގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ނިންމުމެއް ބީއެމްއެލުން އަދި ނިންމާފައިނުވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބޭންކުން މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

Advertisement

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ އަދި މާލީ ހާލަތަށް ބަލައި ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުގެ ލިމިޓަށާއި، ބޭރު ފައިސާގެ ބާޒާރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް މަނީޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަދި ބީއެމްއެލް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ދަރަނީގެ ހިރާސްތައް ކުޑަކޮށް ބޭރު ފައިސާ ލިބުން ފަސޭހަކުރެވޭނެ މަގުތައް ފަހިކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިހުރި މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަނެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް މިސަރުކާރުން ގެނެސްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަންދޭ ކަމަށެވެ.

އިގްތިސާދީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެ ފަދަ މޭރުމަކުން ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށާއި، ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް