raajjemv logo
ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު
ޔާމީން މަރާލިތާ 100 ދުވަސްވީއިރު މިދިޔަ ހަތް ދުވަސް ތެރޭ ދެ މަރު، ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ ކޮން ރައްކާތެރިކަމެއް؟
 
މާރާމާރީ އިތުރުވަމުންދާއިރު ފުލުހުންގެ ވަގުތު ނަގައިލަނީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި
 
ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ތަހުގީގު ނިންމައި މައްސަލަ ވަނީ ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފަ
 
ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލިތާ 100 ދުވަސް ވަނީ ވެފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
4,412
ކ. މާލެ |
1 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 11:36
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލްގައި
ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، އެންމެންގެ ލޯތަށް ކަރުނައިން ފުރައިލި ހާދިސާއަކަށްވީ، އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލެވުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހާދިސާއެެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދަކީ، ޖެހިލުމެއްނެތި، ގައުމަށް ދިމާވާ އެކި ކަންކަމުގައި، ކެރިގެން، ޝުއޫރުފާޅުކޮށް، އޭނާގެ ޚީޔާލުތައް، ޓްވިޓާގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ބްލޮގްގައި ހިއްސާ ކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނެކެވެ.

ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި މަރަށްފަހު، ރައްޔިތުންނަށް މި މުޖުތަމަޢުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ނުވާކަމަށް ކުރެވެމުން ގަބޫލު ކުރެވުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުއަކީ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ތަނަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރި ކުރުންވެސް ފުނޑުފުނޑުވެގެންދިޔައެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު، އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުރޭ، އޮފީހުން ގެއަށް ދިއުމަށް ނިކުތީ ގާތްގަނޑަކަށް 02:00 ހާއިރުއެވެ. އޭނާ ގެއަށް ދިޔައީ ހިނގާފައެވެ. އެކަން ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖުތަކުން އެނގެއެވެ. ޔާމީން ރަޝީދު ދިރިއުޅޭ ގެ ހުންނަ ސަރަހައްދަކީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 8 ކެމެރާ، އެގޭގެ ކާއިރީގައި ހަރު ކުރެވިފައި ހުއްޓެވެ.

ޔާމީން ދިރިއުޅުނު މ. ސްޕެޓިއުލާއަށް އޭނާ ވަތް ވަގުތު ދެމީހަކު އެނާއަށް ހަމަލާދީފައިވާއިރު، އެ މަންޒަރު ފެނި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އެގޭ އެހެން ފްލޯއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ. ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރުމުން، ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ތެރޭގައި ފުލުހުންވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސްފައެވެ. ޔާމީންގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ، ގާތްގަނޑަކަށް 03:00 ހާއިރުއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ހޯދި ހޯދުމުން ޔާމީން ރަޝީދު ގެއަށް ވަނުމުގެ މިނެޓެއް ހާއިރު ކުރިން ދެ ޒުވާނަކު އެގެއަށް ވަދެފައިވާކަން އެނގުނެވެ. އަދި ޔަމީން ވަނުމަށްފަހު، ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މިނެޓް ފަހުން އެދެ މީހުން އެގެއިން ނުކުމެވެ. އަދި އެދެމީހުން ނުކުމެގެން ދާފަހުން، އިތުރު މީހަކު އައިސް އެގެއަށް ވަންނަ މަންޒަރުވެސް ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖަކުން ފެނެއެވެ.

ޔާމީންނަށް ހަމަލާދިން ހާދިސާ ރިޕޯޓު ކުރުމާއި ފުލުހުން ޔާމީންގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމާއި ދެމެދު ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިނެޓް ހިނގާދިޔައެވެ. މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން، އެތަށް ބަޔަކަށް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން ވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ. ޔާމީން މަރާލާފައިވަނީ، އޭނާގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން، އެތަށް ބަޔަކު ވަނީ މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ކަންކަމާއި މެދު ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރުމަށް ފަސްޖެހި، ޖެހިލުންވެފައެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް 100 ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު އޭނާގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިވަނީ އެންމެ ޕްރެސް ކޮންފްރެސެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު ފުލުހުން ބަޔާނެއް ނެރެ އެ ހާދިސާ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔާމީން މަރައިލުމަށް ދިން ހަމަލާގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވިކަަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރާ ތިން މީހެއްގެ މައުލޫމަތުތައް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމުގެ ތަހުގީގު ނިންމައި މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރަނީ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ  އިސްމާއީލް ރަޝީދާއި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ  އިސްމާއީލް ހައިޝަމް ރަޝީދާއި އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއީލްގެ މައްޗަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 40،000 މީހުންގެ ފޮޓޯ ބަލައި އެނަލައިޒް ކުރިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، މިހާދިސާއަށް އިންސާފު ލިބޭނެކަމަށް އަދިވެސް، އޭނާގެ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. އޭނާގެ މަރާ ގުޅިގެން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަފާތު އެކި ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރަމުންދާ އިރު، ޔާމީގެ މަރާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އެންމެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގާފައިވާކަަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލުމަށް އަމުރު ކުރި މީހުންނާއި ގާތިލުންގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ނުނިމޭ އިރު، މިވީ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މުޖުތަމައުގައި މިފަދަ އިތުރު ހާދިސާތަކެއްވެސް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

މާލެ ފަދަ މީހުން ތޮށްޖެހިފައިވާ މާހައުލެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ، މީހުން މެރުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ އިރު މިދިޔަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެފަދަ ދެ ހަމަލާ ދީފައެވެ. މިހާރު އެފަދަ ފަރާތްތަކުން، އެކަން ކުރަނީ، އާންމުންވެސް ހޭލިމޭލިވެ އުޅެމުންދާ ވަގުތުތަކުގައެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓާމިނަލް ކެފޭގައި ޒުވާނެއްގެ ބޮލަށް ވަޅި ޖަހާފައިވަނީ، އެ ކެފޭ ގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިއްބައެވެ. މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު މި ހަމަލާދިނުމަށްފަހު ސައިކަލުތަކުގައި ވަނީ ފިލާފައެވެ. އެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ނަދީމް އަބްދުއްރަހްމާން މަރުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

މިހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭވެސް ވަނީ މިފަދަ އެހެން ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައެވެ. މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ގޮސް ހަމަލާދީ މަރާލާފައިވަނީ އުމުރުން 25 އަހަރު މުހައްމަދު އަނަސްއެވެ. މިދެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެންވެސް މިހާތަަނަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެއްވެސް މީހަކު ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފަދަ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމާއި ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތިބި މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރު ވަނީ ވެއްޔާ މޮޑެވި ގޮސްފައެެވެ.

މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި، ފުލުހުން ރައްޔިތުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވައި، މި މުޖުތަމައު ރައްކަތެރިކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.

މަގުމައްޗަކީ އަމާންތަނަކަށް ހެދުމަށް ފުލުހުން މިހާރަށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަން ލަސްވެއްޖެއެވެ. މަގުމަތީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ކަންކަން ހިނގާ ވަގުތުތަކުގައެއް ނޫނެެވެ. ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރަކީ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިގެން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެެ. ބަޔާޏެއް ނެރެގެން، ޓްވީޓެއް ކޮށްގެންވެސް އެކަމެއް ނުވާނެއެވެ. އެކަން ހާސިލުކުރުމަށް މިފަަަދަ ހަމަލާތަކުގައި ގެއްލުންލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
1 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 12:51
45
ތީ އަންނި ކުރުވާ ކަމެއްކަމެއް.
1 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 12:51
ހމޒ
ސަރުކާރާ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ޤަވްމު ހަލަބޮލިކޮށްލާ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިފަދަ ބިރުވެރި ޙާދިޘާތައް ހިނގައެވެ. މިއީ ދޮގެއްނޫނެވެ. ނުހަނު އަމާންކޮށް 3 އަހަރު އޮތުމުން ބަޔަކު ލޮލަށްނިދިނައިސްގެން ތެޅެންފެށުމުން އަނެއްކާވެސް މިދަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ!؟