ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:55
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ޑޮލަރު ލިމިޓް ބޮޑު ނުކުރެވުން
ސަރުކާރުން ނިންމި ގޮތަށް ފެބްރުއަރީ 1ން ފެށިގެން ޑޮލަރު ލިމިޓް ބޮޑެއް ނުކުރެވުނު، އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ އަދާ ހަމަ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން
 
މި ސިޔާސަތު މިވަގުތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެ، ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޑޮލަރު ޑިމާންޑް އަދި ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އެކައުންޓުގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓު 750 އެމެރިކާ ޑޮލަރުން، 1,200 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒުނުކުރެވޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ގޮތުގައި ޑޮލަރުގެ ލިމިޓް ބޮޑުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމެވީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އޭގެ އެއްދުވަސްފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓަރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ނިންމެވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޙަކީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް 31 ޖެނުއަރީގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުގެ ޑޮލަރު ލިމިޓް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލް، އެމްއެމްއޭ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކްލިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު މިފަދަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށާއި ވީހާވެސް އަވަހަށް މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

އަދި މި ސިޔާސަތު މިވަގުތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެ، ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޑޮލަރު ޑިމާންޑް އަދި ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ކާޑު ލިމިޓް އިތުރުކުރުމުގެ ފައިދާ ސީދާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ އަދާ ހަމަ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ލޭބަރ އެންޑް ސްކްލިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް އިތުރުކުރުމަށާއި ބޭންކިންގ ނިޒާމަށް މާރުކުރެވޭ ޑޮލަރުގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ބޭންކުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާއިރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބީއެމްއެލްގެ ހުރިހާ ނޮންއެކްޒެކެޓިވް މެންބަރުން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ދެ ޑިރެކްޓަރަކު ފަހުން ވަނީ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް