ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:46
އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯއިން ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީވުން
ސްޓެލްކޯއިން ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މިއެއްބަސްވުމުފެ ދަށުން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ރޮނގުންނާއި އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ރޮނގުން ތަމްރީން ދޭނެ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ސްޓެލްކޯއިން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެމްއޯޔޫގައި ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީއެވެ. ފެނަކައިގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ. ފެނަކާއި ސްޓެލްކޯއަކީ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ދެކުންފުންޏެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ދެ ކުންފުންޏަކީވެސް ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ދެކުންފުނިކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފެނަކައަށް ސްޓެލްކޯއިން ޓެކްނިކަލް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެވުނު މިއެއްބަސްވުމަކީ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއްކަމަށާއި އަދި މިއީ ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭނެކަމެއްކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ފެނަކައިން ސްޓެލްކޯގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ އެކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީ ނެތުމުންކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ފެނަކައިން ބަލަހައްޓާ ރަށްތައް ގިނަވުމާއެކު އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ދެނީކަމަށް ފަހުމީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ދަށުން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ރޮނގުންނާއި އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ރޮނގުން ތަމްރީން ދޭނެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޖީނުގެތަކުގަޔާއި ފެނަކައިގެ އިންޖީނުގެ ތަކުގައިވެސް.
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީ

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފެނަކައިގެ މެޝިނަރީތައްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ސަރވިސް ކޮށްދޭނެއެވެ. މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުއާޒު ވިދާޅުވީ މިއެއްބަސްވުމާއެކު އޮޕަރޭޝަންތައް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ފެނަކައިގެ މެޝިނަރީ ސަރވިސްކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް 117 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު އެ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށްކަމަށް މުއާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ސްޓެލްކޯގައި އެ ހިދުމަތް ދެވޭއިރު އެކަން ކުރެވޭނެ ހަރަދުކުޑަކޮށް. 117 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތް ނުދެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ. ސަރވިސް އަމިއްލަ ފަތރާތްތަކުން ކޮށްގެން އަންނައިރު ކުރިން ހުންނަ ގޮތަކަށް ނޫނޭ ހުންނަނީ ބުނެ ޝަކުވާކުރޭ މުވައްޒަފުން. އެހެންވީމާ ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން މިޚިދުމަތް ހޯދީމަ ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ލިބި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިގެންދާނެ
ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު

މުއާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފެނަކައިގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު މިފަދަ އެހީތެރިކަން އެކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް