ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 19:04
ފުލުހުން އަތުލައިގަނެފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި
ފުލުހުން އަތުލައިގަނެފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުން ކުޑަކަމަށް ދެކޭތީ ބަންދުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
 
އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާ ބާވަތަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވޭ
 
އޭނާގެ ހައްޔަރު ބަންދު ރެކޯޑެއް ނެތް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުން ކުޑަކަމަށް ދެކޭތީ ބަންދުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ފުލުހުން އެދިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހިމެނެނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް ގެންގުޅެ ވިޔަފާރިކުރުމުގައެވެ. އަދި ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ޝަރުތު ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅުވާލެވޭނެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ލިބިފައިވުމެވެ. އެގޮތުން އެ އެޕާޓްމަންޓްގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ހުންނަ ކޮޓަރީގައި ހުރި ކަބަޑުން އޭނާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތި ފެނިފައިވުމާއި، އަދި ކަބަޑުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ސެލޯފިންކޮޅެއް ފެނިފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މުޅި މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ނިސްބަތް ބޮޑުކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިވަގުތަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ހައްޔަރު ބަންދު ރެކޯޑެއް ނެތުމާއި އޭނާއާ ގުޅުވާލެވޭގޮތަށް ހުރި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުރި ހެކިތަކަށްވުރެ އޭނާއާއި އެއްކޮޅަށް ހުރި ކަންކަން ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އޭނާ ޝަރުތުކުރުމަށްފަހު ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ހައްޔަރު ބަންދު ރެކޯޑެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ އެޕާޓްމަންޓަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއެކު ދިރިއުޅޭތަން ކަމަށާއި، އެއްކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދީފައި ހުންނަކަމަށާއި، ކުއްޔަށް ދީފައި ހުންނަ ކޮޓަރީގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރުމަކީ އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް އެކަމުގައި އޮތްކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިން ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާ ބާވަތަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާކަމަށް އައިއޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް