ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 21:41
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން ބޭނުންވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްގައި އިސްރާއީލު ބައިވެރި ނުކުރަން
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން ބޭނުންވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްގައި އިސްރާއީލު ބައިވެރި ނުކުރަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އޮލިމްޕިކްސްގައި އިސްރާއީލު ބައިވެރި ނުކުރުމަށް ގޮ
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއިން އިސްރާއީލު ބާކީކުރުމަށް އެކްޓިވިސްޓުން ގޮވާލައިފި
 
އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރަށް އިސްރާއީލުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ގޮވާލައި އަޔަލެންޑްގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުން ވެސް ވަނީ އަޑުއުފުލާފައި

2024 ވަނަ އަހަރު ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި އޮންނަ ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއިން އިސްރާއީލު ބާކީކުރުމަށް އެކްޓިވިސްޓުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅިވަރު ކްލަބްތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއިން އިސްރާއީލު ބާކީކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ފުޓުބޯޅަ، ބާސްކެޓްބޯޅަ އަދި ވޮލީބޯޅައިގެ ދާއިރާއިން ފަލަސްތީނުގެ ޓީމުތައް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕެއިނަކީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ 24،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ފެށި ކެމްޕެއިނެކެވެ.

ޣައްޒާގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އޮފީސް ހަލާކުކޮށްލުމާއި، ފަލަސްތީނުގެ އޮލިމްޕިކް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ކެޕްޓަން ހާނީ އަލް މަސްދާރު ޝަހީދުކޮށްލުމަކީ އެ ގޮވާލުންތަކަށް ބާރު އެޅި ހާދިސާތަކެވެ.

މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި މިވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ތާއީދު ލިބިފައިވާ (އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލްއާއްމުގެ) މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލަށް ގާނޫނީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އިސްތިއުނާފުގައި އައިއޯސީން މީގެ ކުރިންވެސް ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދީ، މިންގަނޑުތައް އެއްހަމައެއްގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލިއެވެ.

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސައީދު އޮޑޭ ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަލަސްތީނުގެ އެތުލީޓުންތަކެއް ޝަހީދުކޮށްލުމަކީ ވެސް ކުޅިވަރު ޑިޕްލޮމެސީގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނުގެ ކުޅިވަރު ކްލަބުތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

މީގެ ކުރިން ޣައްޒާގެ އަލް ޔަރްމޫކް ސްޓޭޑިއަމްގައި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ފަލަސްތީނުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ފީފާ އާއި އެހެނިހެން ކުޅިވަރު ފެޑަރޭޝަން ތަކުން އިސްރާއީލު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރަށް އިސްރާއީލުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަން ގޮވާލައި އަޔަލެންޑްގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުން ވެސް ވަނީ އަޑުއުފުލާފައެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް އައިސް ހޮކީ ފެޑަރޭޝަން (އައިއައިއެޗްއެފް) އިން ދާދި ފަހުން ވަނީ "ސަލާމަތީ" ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އިސްރާއީލު ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ބާކީކުރިކަން އިއުލާނުކޮށް، ރަޝިއާ އާއި ބެލަރޫސް ސަސްޕެންޑް ކުރި ސަބަބު ދައްކުވައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ