ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 15:32
ބަރިސްތާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ރޮބޮޓް
ބަރިސްތާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ރޮބޮޓް
ރޮއިޓާރސް
ބަރިސްތާ ރޮބޮޓް
ތާ އަބަދު ބަރިސްތާއިން ބަދަލުވެ ތަމްރީނު ދޭން ޖެހޭތީ އުނދަގޫވޭތަ؟ އެހެންވިއްޔާ އެޑަމް ހޯދާ!
 
ރިޗްޓެކް ރޮބޮޓިކްސްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ވާ އެޑަމްއަކީ 2 އަތް ލީ ރޮބޮޓެއް
 
ބަރިސްތާ ރޮބޮޓަށް ނަން ދީފައިވަނީ އެޑަމްގެ ނަމުން

ކޮފީއަކީ އެ ބުއިމަކަށް އެތައް ބަޔަކު ދެވި ހިފާފައިވާ ބުއިމެކޭ ބުނަމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި ކޮފީއަށް ޖެހިފައި އޮންނަ ލޯތްބަކީ އާދައިގެ ލޯތްބެކޭވެސް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ކޮފީ ދެކެ ޙަޤީޤީ ލޯބި ވާ މީހުންނަކީ، ކޮންމެކޮންމެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ކޮފީ ތައްޓަކަށް އިންސާފު ކުރާނެ ބައެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު މީރު ކޮފީ ތައްޓެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހިފައި އެބަހުއްޓެވެ. މީރު ކޮފީ ތައްޓެއްގެ ފަހަތުގައި ސައެންސްގެ ދައުރެއް އޮވެއެވެ. ކޮފީ މީރު ކުރަން އެ ހަނާ ކުރާ މިންވަރާއި، ދެން އެ ބުއިމަށް އެ އަޅާ އިތުރު ބާވަތްތަކާއި، ފެނުގެ ފިނިހޫނުމިނާ މިފަދަ އެތައް ކަމެއް ގުޅެނީ ސައެންސްއާއެވެ.

ސައެންސްއާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން އިންޤިލާބީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ކޮފީއަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށްވެސް އީޖާދީ ޙައްލެއް މި ވަނީ ހޯދައި ދީފައެވެ. ސައެންސްގެ ދުނިޔެއިން މިފަހަރު ތަޢާރަފު ކޮށްދިނީ ރޮބޮޓް ބަރިސްތާއެކެވެ. ނަމަކީ އެޑަމްއެވެ. އެޑަމްއަކީ މިހާތަނަށް މީހަކު ބޯނެ އެންމެ މީރު ކޮފީ ތައްޔާރުކޮށްދޭ ރޮބޮޓެކެވެ.

މީ އަހަރެމެންގެ އެޑަމް ރޮބޮޓް. މިވަގުތު މީނާ މީ ބަރިސްތާއެއް. އެޑަމްއަށް އެނގޭނެ ވަރަށް ގިނަ ބުއިންތައް ތައްޔާރު ކުރަން. ބޮބާ ޓީ، ކޮފީ، އައިސް ލާޓޭ، އައިސް ޓީ، މިހެން ގޮސް އެކި ކަހަލަ ބުއިންތައް ތައްޔާރު ކުރަން އެނގޭނެ. އެހެންވީމަ، ބުއިންތައް ތައްޔާރުކުރާ ކޮންމެ ތާކުވެސް އެޑަމް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ. މިހަރުވެސް ތި ފެންނަނީ އައިސް އަޅާ، ތަށިތައް ދޮވެ، ކިރު ނަގާ، ކޮފީ ބުރޫ ކުރާ މަންޒަރު. މިހާރު އެޑަމް އެ ހަދަމީ ހޭޒަލްނަޓް ލާޓޭއެއް.
ފިލް ޒޭންގް؛ ރިޗްޓެކް ރޮބޮޓިކްސްގެ ސީއޯއޯ

ރިޗްޓެކް ރޮބޮޓިކްސްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ވާ އެޑަމްއަކީ 2 އަތް ލީ ރޮބޮޓެކެވެ. އެޑަމްއަކީ ކަސްޓަމަރުންނާ އެކި ގޮތް ގޮތަށް މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ރޮބޮޓް ބަރިސްތާއެކެވެ. ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ އޯޑަރުތައް ނަގައި، ކޮންމެ ފަދަ ބުއިމެއްވެސް އެޑަމްއަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެޑަމް އަކީ ވަރުބަލިވާނެ ބަރިސްތާއެއް ނޫން ކަމަށްވެސްވެއެވެ.

ޙަޤީޤަތުގަ އަހަރެމެން މި ކުރާ ކަމަކީ މަސައްކަތްތެރިން ވިއްކުން، ނޫންތަ؟ އަހަރެމެން މި ދަނީ އެތައް ވިޔަފާރިއަކަށް އިންސާނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބަދަލުގަ އެހެން އިޚްތިޔާރުތަކެއް ހޯދައިދެމުން. ލޭބަރުންނަކީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މޭރުމުން ވިސްނާއިރު އެންމެ މުހިންމު ހިއްސާދާރު. ހަމަ ތެދެއް މި ބުނީ، އެޑަމް ފަރުމާކޮށްފަ ވާނީ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ރޮބޮޓެއްގެ ގޮތުގަ. ހަމަ އެކަނި ސާފުކޮށްލާ، ކާބޯތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރާ ރޮބޮޓެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫން. އެޑަމްއަކީ އޭނަގެ ޒާތުގަވެސް، ހުރި ގޮތަށް ހުރި ވިޔަފާރިއެއް.
ފިލް ޒޭންގް؛ ރިޗްޓެކް ރޮބޮޓިކްސްގެ ސީއޯއޯ

ރިޗްޓެކް ރޮބޮޓިކްސްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރ، ފުލް ޒޭންގް ބުނި ގޮތުގައި، ބުއިމެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އެޑަމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން ތަށިތަކަށް އައިސް އެޅުމާއި، ތަށިތައް ދޮވުން ފަދަ ކަންކަންވެސް އެޑަމްއަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފިލް ކިޔައިދިނެވެ.

އެޑަމްގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް ހުންނާނެ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފަ، އޭނަ ގާތަށް އަންނަ މީހާ ފެންނަ ގޮތަށް. އެހާ ހިސާބުން، އެމީހަކަށް މަރުޙަބާ ކިއަން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެލާނެ. ހަމަ ޢާންމު ބަރިސްތާއެއް އުޅޭހެން، އެމީހަކަށް އެކި ބުއިންތައް ތަޢާރަފުކޮށްދީ، ވަކި ކަހަލަ ބުއިމަކާ ދިމާއަށް އެމީހާ ގެންދެވޭތޯ އެޑަމް މަސައްކަތް ކުރާނީ. ކަސްޓަމަރުވެސް ރޮބޮޓާ ވާހަކަދައްކާ، އެ މުޢާމަލާތުގެ ތެރެއިން އެޑަމް އޯޑަރުވެސް ނަގާނީ.
ފިލް ޒޭންގް؛ ރިޗްޓެކް ރޮބޮޓިކްސްގެ ސީއޯއޯ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ޝޯވގެ މަޤާމު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ކޮންޒިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯވގެ މިއަހަރުގެ ޢަދަދުގައި، އެޑަމްގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ހަމަލޮލުން ދެކިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ.

ކޮފީއާއި އެކި ކަހަލަ ބުއިންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އިތުރަށް، އެޑަމްއަކީ އެކި ކަހަލަ ކާތަކެތިވެސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައި ވާ ރޮބޮޓެކެވެ. އެކަން ކުރަނީ އެޑަމްގެ ރޮބޮޓް އަތްތަކާއި، އަރޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ނުވަތަ މަސްނޫޢީ ތޫނިފިލިކަމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ކެމެރާތަކާއި، މޫނުން އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަ ސޮފްޓްވެއަރ ނުވަތަ ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

އެޑަމް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ހަމަ އެކަނި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ، ބަދިގެ ތެރެ ސާފުކޮށް ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރާ ރޮބޮޓެއްގެ ގޮތުގައި އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ފިލް ޒޭންގް ބުނި ގޮތުގައި، އެޑަމްއަކީ ހުރި ގޮތަށް ހުރި ވިޔާރިއެކެވެ.

އެޑަމްގެ ބަރިސްތާ ހުނަރާ މެދު ކަސްޓަމަރުން ބުނަނީ ކީކޭތޯ ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. ޢުމުރުން 37 އަހަރުގެ ޖޮން ގްރެގަރީއަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ލޯބިކުރާ މީހެކެވެ.

ވަރަށް ފުރިހަމަ. މީ ހޭޒަލްނަޓް ލާޓޭއެއް. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރީ ހަމަ ރޮބޮޓް އަމިއްލައަށް. ރަހަގަނޑު ހަމަ ވަރަށް މީރު. ވަރަށް މީރު ވަރަކަށް އޮލަކޮށް ހުރީ. ފިނިވެސް ހަމަ ހެޔޮވަރު. ވަރަށް މީރު މި ލާޓޭ.
ޖޮން ގްރެގަރީ؛ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ލޯބިކުރާ މީހެއް

ޢުމުރުން 38 އަހަރުގެ އަރޫން ޕްރަސާދުގެ ފަރާތުންވެސް އެޑަމްއަށް ލިބުނީ ތަޢުރީފުގެ ބަސްތަކެކެވެ.

އަހަންނަށް ހީވަނީ މީ ވަރަށް ފައްކާ ކަމެއް ހެން. އިންސާނުން ތައްޔާރު ކުރާ ކޮފީއާއި މިއާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ހުރިހެންނެއް އަހަންނަކަށް ހީއެއް ނުވޭ. ހަމަ އެއް ރަހައެއް ލަނީ. އެކަމަކު، މި ކޮފީ ވަރަށް ފުރިހަމަހެން އަހަންނަށް ހަމަ ހީވަނީ.
އަރޫން ޕްރަސާދު؛ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ލޯބިކުރާ މީހެއް

އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތްތެރިން ލިބުން ދަތިވެފައި އޮތް އަދުގެ ދުނިޔޭގައި، އެޑަމްއަކީ އެތައް ވިޔަފާރިވެރިންނަކަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލާނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭނެ ބައިވެރިއަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް މުވައްޒަފުން ރޯލުކޮށް، ތާ އަބަދުމެ އައު މުވާޒަފަކަށް ތަމްރީނު ދޭން ޖެހިފައި އޮންނަ އޮތުމުގެ ބޮލުގެ ރިހުމަށްވެސް ޙައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އެޑަމް ހޯދުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެޑަމްއަކީ ފިސާރި އަގު ހުރި ރޮބޮޓެކެވެ. ކޮންމެ ޔުނިޓެއް އުޅެނީ 180000 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ. އަދި ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލާ، އެ އަގަށްވެސް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ރިޗްޓެކް ރޮބޮޓިކްސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް