ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:21
އެންޑީއެމްއޭއިން އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ
އެންޑީއެމްއޭއިން އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ
އެންޑީއެމްއޭ
ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އެހީވުން
ފެންބޮޑުވެ ގެންލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ހަތްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމައިފި
 
ކައިރިކައިރީގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ދެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާތީ ގޭގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ބޮޑު
 
ޒަރޫރީ ހިފާގެން ގުޅޭ ތަކެއްޗަށާއި، ސްޓްރަކްޗަރަލް ގެއްލުންތަކަށް 1،111،842.50 ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ

ރާއްޖެއަށް މިފަހުން ކުރި ވިއްސާރާގައި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެންލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެހީގެ ގޮތުގައި ހަތްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނީ ފެންވަދެގެން 227 ތަނަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، 193 ތަނަކަށް އިޖާބަ ދެވުނު ކަމަށެވެ. ވަގުތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ 43 ގޭބިސީއެއްގެ ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓް ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ 18 ގޭބިސީއެއްގެ 110 މީހުންނަށް ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކެއިންބުއިން ހަމަޖައްސައި ދެވުނު ކަމަށާއި، މިފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސީ ކައްކައި ކައިބޮއި ހެދުމަށާއި، ނިދާ ފާހަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ހާލަތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތައް އެއްކޮށް އާއްމު ހާލަތަށް ގެނެވި އެފަރާތްތައް ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭގެއަށް މިހާރު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޑެމޭޖް އެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ނިންމުނީ 78 ތަނަކަށްކަން ފާހަގަކޮށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ މިތަންތަނުގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް، ވެމްކޯ، ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއާއި އެމްޓީސީސީގެ އިތުރުން ޓްރޭޑް ނެޓްގެ މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް 53 ގޭބިސީއެއްގެ އެސެސްމަންޓް ވަނީ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން 48 ގެއަކަށް އެހީދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ 19 ތަނަކުން އެސެސްމަންޓް ހަދަން ބޭނުންވާ ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، 6 ތަނަކަށް އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ނުވަދެވުމުގެ ސަބަބުން އެސެސްމަންޓް ހެދިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ ޒަރޫރީ ހިފާގެން ގުޅޭ ތަކެއްޗަށާއި، ސްޓްރަކްޗަރަލް ގެއްލުންތަކަށް 1،111،842.50 ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެސެސްމެންޓް ހެދުނު ގެތަކަށް ކާރިސާތަކުގައި އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެހީގެ ގޮތުގައި 711،541.70 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ. އެއީ ޒަރޫރީ ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ޖުމްލަ ގެއްލުމުގެ 20 އިންސައްތަ އަށްވާ 100،075.20 ރުފިޔާ އެވެ. ސްޓްރަކްޗަރަލް ގެއްލުންތަކަށް ޖުމްލަ 611،466.50 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ ކައިރިކައިރީގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ދެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާތީ ގޭގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ގެއްލުންތައް އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ ގެތަކުގެ މައުލޫމާތުއެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މޫސުން ގޯސްވެ މުދަލާއި ގެދޮރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ - ވ، ދ، ފ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބޭ ރަށްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަކިވަކިން، ގެއްލުމުގެ މުޅި ތަފްސީލު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާނެ - އެންޑީއެމްއޭ
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ވިއްސާރައިގައި ގިނަ ގެތަކަކަށް ގެއްލުންވެ، ދިރިއުޅެން ދަތިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު 06 ގެއެއްގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭން ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ރާއްޖެ
މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި 75 ގެއަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވޭ، އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
އެންޑީއެމްއޭއިން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އީސީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި