ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 08:16
ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.އަބްދުﷲ ރާފިއު
ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.އަބްދުﷲ ރާފިއު
ކުޅިވަރު މަޝްރޫޢުތައް އަލުން ފެށުން
125 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު ހުއްޓިފައި އޮތް 64 މަޝްރޫއެއް އަލުން ފަށައިފި
 
232 މަޝްރޫޢު ހުއްޓިފައި އޮތް

މި ސަރުކާރު ހަވާލުވިއިރު ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހުއްޓިފައި އޮތް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން 64 މަޝްރޫޢު އަލުން ފަށާފައިވާކަމަށް ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުالله ރާފިއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 232 މަޝްރޫއެއް އެ މިނިސްޓްރީގައި ހުއްޓިފައި އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓިފައި އޮތީ ފައިސާއާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ސަބަބުތަކާހުރެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން 160 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި އޮތްކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ 125 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން 64 މަޝްރޫއެއް އަލުން ފެށިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢުތައް ފެށުނީ ދޭންޖެހި އެހެންނަމަވެސް ނުދެވިހުރި ފައިސާ ދީގެންކަމަށް މިނިސްޓަރު ރާފިއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްބައި ހަމަޖެއްސީ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓުން. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވެސް ހަމަޖެހުނު. އެއާއެކު މިވަގުތު 64 ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ ފެށިފައި. ޕްރޮޖެކްތްތައް ހުއްޓިފައި ހުރީ ފައިސާ ނުދެއްކިގެން. މިއީ ބިލްކުރެވިފަހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަވާފަހުރި ފައިސާ. އެ ފައިސާ މި ދެއްކީ އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް.
ޑރ.އަބްދުالله ރާފިއު/ ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު

މިނިސްޓަރު ރާފިއު ވިދާޅުވީ ގާތްގަނޑަކަށް 620 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުތައް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާދެއްކީ އޭގެތެރެއިން ބިލްކުރެވިފަ ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް