ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 08:12
ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.އަބްދުالله ރާފިއު
ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.އަބްދުالله ރާފިއު
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ފުޓްސަލް އަދި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް
ބިން ހަމަޖެހުމުން ފުޓްސެލް ކޮމްޕްލެކްސްއާއި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް ހަދަން ހުޅުވާލަނީ
 
އިންޑިޔާގެ އެލްއޯސީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުހުއްޓޭނެ

ބިން ހަމަޖެހުމުން ފުޓްސެލް ކޮމްޕްލެކްސްއާއި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް ހަދަން ހުޅުވާލައްވާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުالله ރާފިއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ ސާދައަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒުތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއަށް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފުޓްސަލް ކޮމްޕްލެކްސްއާއި ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް, ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެ ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުމަށް ވެސް ބިން ހޯދަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް އެކަން އިއުލާނު ކުރާނަން. އިއުލާންކޮށްފަ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާނަން.
ޑރ.އަބްދުالله ރާފިއު/ ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު

ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް އަޅަނީ ފަސް ކޯޓް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ފުޓްސަލް ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމްކުރުމާއި, ނެޓްބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަޔަސް އިންޑިޔާގެ އެލްއޯސީގެ ދަށުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ރާފިއު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ކޮމްޕްލެކްސްތަކަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީތަކެއް ކަމަށެވެ. ކުރެހުންތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ފެންނަނީ ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކާއި ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި އަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އިންޑޯ ފުޓްސަލް ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތެއް ނުފެށެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް