ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 07:42
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޓިކެޓް 36 ފަރާތަކަށް
 
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ އޮންނާނީ ޖެނުއަރީ 26 އަދި 27 ގައި
 
ޓިކެޓް ކަށަވަރުވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގައި އެކި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރައްވާ 14 މެންބަރުން ހިމެނޭ

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 36 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕްރައިމަރީއާއި ނުލައި ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގައި، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލާ ޕާޓީ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކުރެވިފާ ކަމަށެވެ. 36 ދާއިރާއެއްގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލާ ކަށަވަރުވެފައިވާ އިރު، އެއް ކެންޑިޑޭޓަަކަށްވުރެން ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާތައް ޤައުމީ މަޖްލީހުން ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް އެކަށައެޅިފައިވާ ވިލަރެސް ކޮމެޓީއިން ނިންމާގޮތެއް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކުރެވުނު ފަރާތްތައް

 • އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު އާރިފް - އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
 • ހުސައިން ޒިޔާދު - ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ރާއީ - މަކުނުދޫ ދާއިރާ
 • އަލީ ރިޒާ - މިލަންދާ ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ޝާހިދު - ފުނަދޫ ދާއިރާ
 • އަހުމަރު ފާތިހު - ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
 • އިސްމާއިލް އަހުމަދު - ދުވާފަރު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ޝަފީގު - ތުޅާދޫ ދާއިރާ
 • ޖީހާން މަހުމޫދު - ހިންނަވަރު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ލުތުފީ - މާފުށި ދާއިރާ
 • އިބްރާހިމް އަމީރު - ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
 • އަލީ އަމީޒް - މާމިގިލި ދާއިރާ
 • އިކްރާމް ހަސަން - ދިއްގަރު ދާއިރާ
 • އިޔާސް އިސްމާއިލް ލަތީފް - މީދޫ ދާއިރާ
 • ހަސަން ޝިނާން - ގުރައިދޫ ދާއިރާ
 • ހުސައިން އަބޫބަކުރު - ފޮނަދޫ ދާއިރާ
 • ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ - ދާންދޫ ދާއިރާ
 • އަހުމަދު ސައީދު - ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
 • ސައްޔާހު ހަލީހް - ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ
 • އަހުމަދު ގައިސް - ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
 • އަހުމަދު ޒައީމް - ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
 • އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު - ގައްދޫ ދާއިރާ
 • ހުސައިން މުހައްމަދު ދީދީ - ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު އަސްލަމް - ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
 • އިބްރާހިމް ނާޒިލް - ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
 • އިބްރާހިމް އަލީ ޖަލީލް - މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ
 • ހުސައިން ޝަމީމް - ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު އިބްރާހިމް - ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
 • މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް - ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
 • ލިރުގާމް ވަހީދު - މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާ
 • އަބްދުﷲ ސިނާން - މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާ
 • މުހައްމަދު ފަލާހު - މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
 • އަހުމަދު އާމިރު - މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
 • ހަސަން އިއާދު ސަލީމް - މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
 • އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން - މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާ

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޓިކެޓް ކަށަވަރުވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގައި އެކި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރައްވާ 14 މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މިދިޔަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 26 އަދި 27 ގައި ޕްރައިމަރީ ބާއްވަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ޕާޓީއަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަލާފައި: ފުވާދު
އާއިލީ ޒިންމާތައް ހުންނަ ގޮތުން ކަނބަލުންނަށް ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން އުނދަގޫ - ހަސަން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
ބައި އިލެކްޝަންގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާއި މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވޭތޯ ސުވާލު އުފެދޭ - ހަސަން
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ އިތުރު ފަރާތެއް ނެތުމާއެކު 3 ބައި-އިލެކްޝަނެއް ޕީއެންސީ އަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ
ގަމު ކައުންސިލް ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"