ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:35
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ތިޔަހެން ނުހައްދަވާށޭ އިނގޭތޯ ވެރީ ސޮރީ!
 
ޔާމީނު އެދިވަޑައިގަތް ކަންތައްތަކަށް ސަރުކާރުން ޖެހީ ނޯ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމަށް ވީ ގޮތަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އިބުރަތެއްކަން ޔަޤީނެވެ. ކިތަންމެ ގާތް މީހަކަށް ވެސް އިތުބާރު ކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ނޫންކަން އެ ގުޅުމުން ދޭހަވާ ކަހަލައެވެ. ޔާމީން ދޫކޮށްލައްވާނެ ކަމުގެ ދޮގު ވައުދުތައް ރައީސް މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރިކަން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރައްވާނެކަމަށް އޭރު ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދު ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަކަށް ނުވިއެވެ. އެކަމަކު އެދުވަހެއް ނައެވެ.

ވެރިކަމަށް މަހެއްވެގެން ދިޔައީއެވެ. ރައީސް ޔާމީން އަދިވެސް ހުންނެވީ ޖަލު ބަންދުގައެވެ. މިިނިވަނެއް ނުވެއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒުމެން ކުރިން ވިދާޅުވިފަދައިން އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ "ބޮޑު ހަރާން ހުކުމެއް" ގައެވެ. އެ ހުކުމުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވިއިރުވެސް އެކުވެރި ޔާމީން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ޖަހަނީ "ނޯ" އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ޔާމީނުގެ ވަކީލު އާދަމް ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ކަރެކްޝަންސްއިން ޔާމީނާއެކު ވެފައިވާ އިޤުރާރުގައި މަނާކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކަށް ވަޑައިގެން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ހުއްދައަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޔާމީނުގެ ގެކޮޅަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ނޫސްވެރިއަކު ގޮސް ދަންނަވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށާއި، ބަސްދީގަތުން ދެއްވުމަށްކަން ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެ ހުއްދަ ކަރެކްޝަންސްއިން ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ދެވަނަ ކަމަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލު ކުރަން އެދޭ މީހުންނާ އަމިއްލަ ގެކޮޅުން ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތްކަމަށް ނުވާނެތީ، އެފަދަ މީހުންނާ އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ހުއްދައަކަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ދީފައިވާ ލުއިތަށް ދިން ގޮތަށް، މި ލުއިތަށް ދިނުމަކަށް ވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަކީ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންވެސް ވަރަށް ބަލައިގަންނަ ޝަހްސިއްޔަތެއް ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި ހުންނަވައިގެން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ޔާމީނާމެދު ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ލޯތްބާއި ގަދަރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު އެ ލޯބި ކޮބައިތޯއެވެ. އާރާ ބާރު ލިބިވަޑައިގެންނެމުން އެ ލޯބި ހިތުން ފަނޑުވެގެންދިޔައީތޯއެވެ. ލޯބީގެ މުއްދަތު ހަމަވީތޯއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ހަނދާނެއް ވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ޔާމީނަށް އިންސާފު ލިބުން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވުމަށް ދުޢާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން ރައީސް ޔާމީންގެ ނަން ފޮހެލެއްވީއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ދެއްކެވީ ފޮނި ހުވަފެންފުޅުތަކެވެ. ކަންތައްތައް ވެގެން މިދިޔައީ ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތާއި ޚިލާފަށެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވީ އެންމެފަހުން އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީ ވެސް ދޫކޮށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ރައީސް މުއިއްޒަށް އެމަނިކުފާނު އިތުބާރު ކުރެއްވީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މި ދުވަސް ފެނިދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވައިގެނެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިއަދު މި އޮތީ އެ ހަޤީޤަތާއި އެމަނިކުފާނަށް ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިފައެވެ. ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު ޑރ. މުއިއްޒު، ރައީސް ޔާމީން މަތިން ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީއެވެ. ވި ވައުދާއި ކުރި އަހުދުތައް ވެސް ހަނދާން ނެތުނީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
25%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް