ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:46
ޙޫޘީންގެ ޙަމަލާތަކުގެ އަމާޒަކަށް މިވަގުތު ހަދާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތައް
ޙޫޘީންގެ ޙަމަލާތަކުގެ އަމާޒަކަށް މިވަގުތު ހަދާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތައް
ރޮއިޓާސް
ރަތްކަނޑުގައި ޙޫޘީން ދޭ ޙަމަލާތައް
ރަތް ކަނޑުގައި އެމެރިކާ އިސްވެ ތިބޭ ކޮންމެ ދިފާއުއަކަށް ހަމަލާދޭނަން: ޔަމަނުގެ ޙޫޘީން
 
ޙޫޘީންގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު މުޅި ދުނިޔެ އެއްކުރި ނަމަވެސް ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލަންދެން ޙޫޘީންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް

ރަތްކަނޑުގައި އިސްރާއީލަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދިފާއުކޮށްފި ނަމަ އެމެރިކާ އިސްވެ އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އެފަދަ ކޮންމެ ދިފާއީ ބާރަކަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ޙޫޘީން ބުނެފިއެވެ.

ޙޫޘީންގެ މަޝްވަރާވެރިޔާ މުހައްމަދު އަބްދުލް ސައްލަމް ވިދާޅުވީ އެ ޖަމާއަތުން އިސްރާއީލާ ދިމާލަށް ރަތް ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ބްލޮކްކޮށް، އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ބާރަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

"ކުރިމަތިލުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހާއަށް އޭނާގެ އަމަލުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކަން ޖެހޭނެ، އެމެރިކާގެ އިއްތިހާދަކީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި އިސްރާއީލު ދިފާއުކޮށް ކަނޑު އަސްކަރީ ކުރުން، އަދި (މިކަމުގެ ސަބަބުން) ޣައްޒާއަށް ތާއީދުކޮށް ޔަމަނުން ހިންގާ ގާނޫނީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަހެއް ނާންނާނެ،" ސައްލަމް އެކްސްގައި ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.

ދާދި ފަހުން ޙޫޘީން ވަނީ ރަތް ކަނޑުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ހަމަލާތައް ދީފައެވެ. ހަމަލާ ދިން އުޅަނދުތަކަކީ އިސްރާއީލަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އިރު ޙޫޘީން ބުނެފައި ވަނީ އެ ހަމަލާއަކީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

ޔަމަނުގެ ހޫޘީން ޝިޕިންލައިންތަކަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުން، އެ ސަރަހައްދުގެ ޝިޕިން ކުންފުނިތަކަށް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން މަޖުބޫރުކުރުމާ ގުޅިގެން، ރަތް ކަނޑުގެ ވިޔަފާރި ދިފާއުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން 10 ގައުމުގެ މަލްޓިނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އިނީޝިއޭޓިވްއެއް ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ޙޫޘީންގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަލް ބުޚައިޓީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ކާމިޔާބުކަމާއެކު މުޅި ދުނިޔެ އެއްކުރި ނަމަވެސް ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލަންދެން ޙޫޘީންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޣައްޒާއަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭހާއި ތެޔޮ އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދެވެންދެން ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި ބަދަލުގައި ޙޫޘީންނަށް ލިބޭނެ ދުނިޔަވީ މާބޮޑު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔަމަނުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ރަތް ކަނޑުގައި އެމެރިކާގެ މަލްޓިނޭޝަނަލް ޑިފެންސްގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ބުނުމުން، ޔަމަނުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ގަބޫލުކުރާ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ލީޑަރޝިޕް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މިނިވަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ ސަދަން ޓްރާންސިޝަނަލް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައިދަރަސް އަލް ޒުބައިދީ ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ޝިޕިން ރޫޓްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކޮންމެ މަލްޓިލޭޓަރަލް ކޯޕަރޭޝަނެއްގައި ޔަމަނުގެ ސިފައިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

ހޫޘީންގެ ރިއެކްޝަނާއި ދެކޮޅުވެރިކަން އިއުލާނުކުރެވުނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ