ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 19:38
ޣައްޒާގައި ރެއާއި މިއަދުވެސް ވަނީ އެތައްބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްފައި
ޣައްޒާގައި ރެއާއި މިއަދުވެސް ވަނީ އެތައްބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލަތައް
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައަށް 74 ދުވަސް: ރަފަޙްގައި 29 މީހުން، ޖަބަލިއްޔާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި 10 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
 
އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލަތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 19،453 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވޭ

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ރަފަޙްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލައެއްގައި ފަލަސްޠީނުގެ 29 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ބަލައި ފާސްކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް ދިން އިތުރު ހަމަލައެއްގައި 10 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާ-މިސްރު ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ރަފަޙްގައި ފަލަސްޠީނުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހިމާޔަތް ހޯދީ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާގައި އެއް ސަރަހައްދެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތިން އިމާރާތެއް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި ކުނިތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ހަށިތައް ފެންނަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި އިތުރު ބަޔަކުވެސް ތާށިވެފައި ވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޣައްޒާގައި ހުންނަ، ފަލަސްޠީނު ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ އޮފީހުގެ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަފަޙްގައި ވައިގެ މަގުން ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި 29 މީހުންގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިޔާ ޢާދިލް ޒައުރަބްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލައެއްގައި ފަލަސްޠީނުގެ 10 މީހަކު ޝަހީދުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް އެންކްލޭވްގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ވަރުގަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ހަމާސްއިން ދަނީ ރައްދުގައި ވަރުގަދަ ހަމަލަތަކެއް އުފައްދަމުންނެވެ. އިސްރާއީލުގެ ޓޭންކުތަކާއި ސިފައިން އެ ސަރަހައްދަށް ވަތްތާ ހަތް ހަފުތާ ފަހުން މިހާރު އެންކްލޭވްއަކީ ހަލާކުވެފައިވާ ފަޅު ބިމެކެވެ.

ޣައްޒާގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު އަޝްރަފް އަލްކުދްރާ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، 240ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ އަލްޢަޥްދާ ހޮސްޕިޓަލް އެއްކޮށް ކަހަލަގޮތަކަށް ހުސްކޮށްފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ 80 ސްޓާފުންނާއި، 40 ޕޭޝަންޓުންނާއި، ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ 120 މީހުންނެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު މުހަންނާވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އަލްކުދްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ ޣައްޒާ ސިޓީގެ އަހްލީ ޢަރަބް ހޮސްޕިޓަލްވެސް ބަލައި ފާސްކޮށްފައެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަމުން އަންނަ އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ސެއިންޓް ޖޯޖް އެންގްލިކަން ކެތެޑްރަލްގެ ޕާސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑޮން ބިންޑާއާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާގޮތުގައި، އެ ރެއިޑްގެ ސަބަބުން ސީރިއަސް ޒަޚަމްވެފައިވާ 100އަށްވުރެ ގިނަ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހުނީ އެންމެ ދެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަތަރު ނަރުހުންނާއި ދެ ޖެނިޓަރުންނަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ ކަމާލް އަދްވާން ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވައި، ތުއްތުކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަލި މީހުން އެތަނުން ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި، ހަމާސްގެ ވެރިކަންކުރާ އެންކްލޭވްއަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލަތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 19،453 މީހުން ޝަހީދުވެ، 52،286 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ހަމާސްގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާނެކަމަށް ވަޢުދުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން ރައްދު ހަމަލަތަކުގެ ސަބަބުން، އާންމުން މަރުވުމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި ގެދޮރު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ސަރުކާރުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ