ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:06
ނޫސްވެރިޔާ ސާމިރު އަބޫދައްޤާ
ނޫސްވެރިޔާ ސާމިރު އަބޫދައްޤާ
ރޮއިޓާސް
އަލްޖަޒީޒާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލަ
ނޫސްވެރިޔާ ސާމިރު އަބޫދައްޤާ ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލަ އަލްޖަޒީރާއިން ކޯޓަށް ވައްދަނީ
 
ނޫސްވެރިޔާ ސާމިރު އަބޫދައްޤާ ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލައާ އެކު އެހެން ޖަރީމާތަކުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ހުށަހަޅާނެކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ބުނޭ

އިސްރާއީލްގެ ނިރުބަވެރިން އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިޔާ ސާމިރު އަބޫދައްޤާ ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލަ، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގެ ކޯޓަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފިއެވެ.

އަލްޖަޒިރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކެމެރާމަން ސާމިރު އަބޫދައްޤާ ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ހިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ޚާން ޔޫނުސްގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ހާދިސާ ރިޕޯޓް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އަބޫދައްޤާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ފަސް ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ވަންދެން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ލޭ އޮހޮރެމުން ދިޔަ އިރު، އެމްބިއުލާންސްތަކުން އޭނާ ޒަހަމްވި ތަނަށް ނުދެވުނު ކަމަށް އެ ނޫހުން ބުނެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނެޓްވޯކުން ޖޮއިންޓް ވޯކިން ގްރޫޕެއް އުފައްދައި، އެ ގްރޫޕުގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނީ ޓީމާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެ ގްރޫޕުން ގުޅިގެން ކޯޓުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ފުރިހަމަ ފައިލެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން އަބޫދައްޤާ ޝަހީދުކޮށްލުމުގެ އިތުރުން، ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަދި ހަރަކާތްތެރިވާ ނެޓްވޯކްތަކުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާދިނުމާއި، އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާފައިވަ ޖަރީމާތަކުގެ މައްސަލަތައް ވެސް މި ގާނޫނީ ފައިލްގައި ހިމެނޭނެ
އަލްޖަޒީރާ

ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރުމަކީ ރޯމް ސްޓެޓިއުޓްގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެކެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާ ނެޓްވޯކުން ބުނީ އެ ކޯޓުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރަށް ފައިލެއް ހުށަހަޅަން އެ ކުންފުނީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމު ހިމެނޭ ވޯކިން ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އަނބިމީހާއާއި އަންހެން ދަރިފުޅާއި ދައްތަ ގެއްލުނު އަލްޖަޒީރާ އަރަބި ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ވައިލް ދަހުދުހު ވެސް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ އެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ޝަހީދުކޮށްލެވުނު އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ސާމިރު ވަޅުލާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

ޣައްޒާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ މިހާތަނަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ، ނޫސްވެރިންނަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުންކަމަށް ކޮމިޓީ ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ޖާނަލިސްޓްސް (ސީޕީޖޭ) އިން ބުނެފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި 64 ރިޕޯޓަރުންނާއި މީޑިއާގެ މަސައްކަތްތެރިން މިހާތަނަށްވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ނިރުބަވެރިން ފަލަސްތީނުގެ ބިމާއި އިސްރާއީލުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖަރީމާތަކުގެ ތަހުގީގެއް އައިސީސީން މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގެ މައްޗަށް އައިސީސީގެ އިހްތިސާސް އިސްރާއީލުން ގަބޫލުނުކުރާއިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް އިސްރާއީލުންވަނީ ކޯޓަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ތިންވަނަ ދައުރަކަށް މޯދީ ކުރައްވާ އުއްމީދު ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި