ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:38
ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާ ބިލް ބާރންސް
ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާ ބިލް ބާރންސް
ރޮއިޓާސް
ހަމާސްއާ އިސްރާއީލުން ގައިދީން މިނިވަންކުރުން
އިސްރާއީލާ ހަމާސްއާ ދެމެދު ގައިދީން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން، ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާ ބާންސް މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ
 
މި މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕޮލެންޑުގެ ވޯސޯއަށް ބާންސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި

ޣައްޒާގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން ހިފަހައްޓާފައިވާ އިސްރާއީލުގެ މީހުން މިނިވަން ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ބެހޭގޮތުން, ގަތަރުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އިސްރާއީލުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ މޮސާޑްގެ ވެރިޔާއާއި ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވިލިއަމް ބާންސް ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަކްސިއޯސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ޕޮލެންޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމުގައިވާ ވޯސޯއަށް ބާންސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ގަތަރުގެ ލީޑަރު ޝައިޚް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުއްރަހްމާން އާލު ސާނީއާއި އިސްރާއީލުގެ ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީގެ ޑިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ބާނިއާއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގެ މަގުސަދަކީ، މިސްރު މެދުވެރިވެގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނުސީދާ މަޝްވަރާތައް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު ގައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމެވެ.

އިސްރާއީލުން އެދެނީ، 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހަމާސް ޖަމާއަތުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އާންމުންގެ ދެ މީހުންނާއި، 2014 ވަނަ އަހަރު ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އިސްރާއީލުގެ ދެ ސިފައިންގެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އަނބުރާ ގެނައުމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ހަމާސްއިން ބޭނުންވަނީ އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުން ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ދޫކޮށްލުމަށެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ހަމާސްއާ އިސްރާއީލާ ދެމެދު ގައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތައް ހަދާފައިވާއިރު، ދެފަރާތުންވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް، ގައިދީން ދޫކޮށްފައެވެ.

ހަމާސް ޖަމާޢަތުން މީގެ ކުރިން ބުނަމުންއައީ އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތައް އެއްކޮށް ހުއްޓާލުމުން ނޫނީ ސުލްހައިގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އިސްރާއީލާއެކު ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަމުދުން ހަމާސްގެ އަތްދަށުގައި ތިބި އެއްވެސް ގައިދީއަކު ދޫކުރާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމުން ކަމަށްވެސް އެ ޖަމާއަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ