ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:55
ފިޔާ
ފިޔާ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުން
އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ އެތެރެކޮށް، ކިލޯއެއް 20 ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުކޮށް ނުވިއްކުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ވިޔަފާރިތަކަށް ފިޔާ ދޫކުރާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ މެކްސިމަމް އަގުގައި
 
ފިޔާ އަގުބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވޭ

އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ އެތެރެކޮށް، ކޮންޓްރޯލް އަގެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އިންޑިއާގެ ބާޒާރުގައި އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން ފިޔާގެ އަގު އުފުލެމުން އައިސް، އޮކްޓޯބަރު މަހާ ހަމައަށް އައިރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން 400 ރުފިޔާއަށް ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު އުފުލިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު މަތިވަމުން ގޮސް ޑިސެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް އައިއިރު، ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 800 ރުފިޔާއާ 900 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގަކަށް އުފުލިފައިވާކަމަށެވެ.

ފިޔައަކީ ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، ފިޔާ އަގުބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި، ފިޔާ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ، ފިޔާ އެތެރެކުރަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ޝިމްޕްމަންޓުގެ ގޮތުގައި 4500 ބަސްތާގެ ފިޔާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، އެތެރެކުރެވޭ ފިޔާ އާއްމުންނަށް ވިއްކާނީވެސް އާންމު ވިޔަފާރިތަކުން ކަމަށާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް ފިޔާ ދޫކުރާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ މެކްސިމަމް އަގުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފިޔާ ކިލޯއެއް 20 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑަށް ނުވިއްކުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް