ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:34
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ފޭސް2 ސަރަހައްދުގައި
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ފޭސް2 ސަރަހައްދުގައި
އަރބަންކޯ
އާބަންކޯ
އާބަންކޯއާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ސީދާ ފަޒުލްއާ ހިއްސާ ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
 
[email protected] އަށް މެއިލް ކޮށްގެން ފަޒުލްއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ

އާބަންކޯއާ ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ޝަކުވާތައް ސީދާ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

އާބަންކޯއިން އަންނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް އާއްމުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުފުންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދީ، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ގޮތުން، އާސްކް އެމްޑީ މެދުވެރިކޮށް ސުވާލާއި ހިޔާލު އަދި ޝަކުވާ ސީދާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ފަޒުލްއަށް ސީދާ ސުވާލާއި ހިޔާލު އަދި ޝަކުވާ ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ހާއްސަ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން،[email protected] އަށް ކުރާ މެއިލްތަކަށް ސީދާ ފަޒުލް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށާއި މައްސަލަތަކާއި ހިޔާލުތަކަށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް އޭނާ ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ އާބަންކޯގެ ހިންގުމަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ދިނުމަށް މެނޭޖްމަންޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް