ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:53
ހައި ކޯޓު
ހައި ކޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ރިސެސްއަށް
 
ބައެއް ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އާއްމު މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ކޯޓު ރިސެސްއަށް ގޮސްފައިވަނީ 2023 ޑިސެންބަރު 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ރިސެސްއަށް ގޮސްފިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓު ރިސެސްއަށް ގޮސްފައިވަނީ 2023 ޑިސެންބަރު 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، ރިސެސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އާއްމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ކޯޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ޙުކުމްކުރުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކާއި، އަވަސް ޠަބީޢަތުގެ މައްސަލަތަކާއި، އަދި އަވަސްކޮށް ހިންގަންޖެހޭކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް އެއްބަސްވެވޭ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ސަފާރީއަކަށް އިތުރަށް ތެޔޮ އެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް
ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
ގުޅީފަޅު ހިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
ގުޅީފަޅު ހިއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
ސަދަން ހެލްތު ސަރވިސަސްގެ ކުރީގެ އެމްޑީއަށް ކުރި ދައުވާ ކޯޓުން އަލުން ބަލަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
އިއުތިރާފުވެ، އެއްބާރުލުން ދިނުމުންވެސް މަރަން ޙުކުމް ކުރުމުން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ، މަރަން ޙުކުމްކުރިކަންވެސް ނޭނގޭ: މަހުމޫދުގެ ޤާތިލް
މުހީތުގެ މަރު: ކުށް ސާބިތުވި ދެމީހުންނަށް ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރަން ހައިކޯޓުން އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތެއް ދީފި