ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:25
ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކަމުގައި ހުންނެވި އަލީ އާދަމް
ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ކަމުގައި ހުންނެވި އަލީ އާދަމް
ޖޭއެސްސީ
ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ޒާތީ މެސެޖް ފޮނުއްވި މެޖިސްޓްރޭޓް ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރު
 
އޭނާ އިސް މެޖިސްޓެރޭޓުކަމުން، މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައި
 
މި ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން އަދި މި މައްސަލައަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވޭ

ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ޒާތީ މެސެޖް ފޮނުއްވި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލާގައި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިނަމަވެސް، އަލީ އާދަމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދެންނެވުމުން، އަލީ އާދަމް ފުރަތަމަ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވަކީލަކާއެކު ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު ސިޓީއެއް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާއިރު، ސިޓީގައި ވަނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތު ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި، ބުދަ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަލީ އާދަމް ވަނީ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން އަދި މި މައްސަލައަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ޢަލީ އާދަމް 19 ނޮވެންބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ 1-32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
އަލަށް ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިނުވެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އިންސާފު ޤާއިމުނުކުރެވޭނެ: ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒް