ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:54
ކުންފުނިތަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން
ކުންފުނިތަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 20 ކުންފުންޏަކަށް އެމްޑީން އައްޔަންކޮށްފި
 
20 ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަންހެން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 4 ކުންފުންޏަކަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 20 ކުންފުންޏަކަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅާއެއްގޮތަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ. އެ ބޯޑުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި 20 ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.

މި 20 ކުންފުނީގެ ތެރެއިން 16 ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ފިރިހެން ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފައިވާއިރު އަންހެން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ 4 ކުންފުންޏަކަށެވެ. އެއީ އެމްއައިޓީޑީސީ އާއި ޕީ.އެސް.އެމް އަދި އާސަންދައަށެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އިތުރު ކުންފުނިތައް ހުރި ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިތަކަށް އައްޔަން ކުރާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ޕީސީބީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި:

 1. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ނާރެސް އަބްދުލް މަތީން މުޙައްމަދު
 2. އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހ. ލައިނޫފަރުގެ، އަބްދުﷲ ޒިޔާދު
 3. ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް މ. ފަތަހަ، ހުސައިން ފަހުމީ
 4. އަރބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް މ. ޒޭވަރު، އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު
 5. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް މއ. ނޫރީގެ، އިބްރާހިމް ޝަރީފު
 6. އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4589 މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހިމް
 7. އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ޑީ-2-8-ސީ ޝިމާދު އިބްރާހިމް
 8. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8309 އިބްރާހިމް އިޔާސް
 9. ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ގދ. ތިނަދޫ، ސޯމާ، މުޖުތަބާ ޖަލީލް
 10. އާސަންދައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 08-3-1 އާމިނަތު ޒީނިޔާ
 11. ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމްދާން ޝަކީލް
 12. މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހ. ވަޅުފެހި، ހައްވާ ޝިއުނާ
 13. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް މ. ވޭވަށް، ބުލްބުލާގެ މުޙައްމަދު ޝަކީލު
 14. ޓްރޭޑްނެޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 621 ސައީދާ އުމަރު
 15. ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ގދ. ގައްދޫ، އަތިރީގެ ޒީނާ ޒާހިރު
 16. އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރޓ) އަލީ ޒުހައިރު
 17. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ގދ. މަޑަވެލި، ނެޕްޗޫން، މުއާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
 18. ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ފ. މަގޫދޫ، ކެނެރީގެ އަހުމަދު މުބީން
 19. މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންތް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް މ. ދިލޭރަމްގެ އަހުމަދު ނާޒިމް
 20. އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ސ. މީދޫ، ހަސަންކާރިގެ، އަހުމަދު ނިޔާޒު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެން ބޭފުޅުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް