ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 06:22
ގްރޭޓަރ މާލޭގެ އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ޓިކެޓިންގ ނިޒާމް އާރްޓީއެލް ޓްރެވެލް ޕްލެޓްފޯމަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
ގްރޭޓަރ މާލޭގެ އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ޓިކެޓިންގ ނިޒާމް އާރްޓީއެލް ޓްރެވެލް ޕްލެޓްފޯމަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ
އާޒިމް ނާޖާއިޒު މާލީ މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" އިން ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: އެމްޓީސީސީ
 
އެމްޓީސީސީ ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނޭ
 
މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް ހާމަ ކުރުމަށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ އޭސީސީގައި އެދިފައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް "ދިޔަރެސް" ނޫހުން އާއްމުކޮށްފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގެ ތަފާތު އެކި ސިނާއަތްތަކުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދާ ކުންފުންޏަކަށް ވެފައި އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ އާއި ފައިދާ އަދި ހިއްސާދާރުންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމާއެކު ކުންފުނީގެ ވަނަވަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އިދާރީ ސަގާފަތާއި އިދާރީ ސުލޫކުގެ އަސާސް އިސްކުރުމުގެ ރޫހުގައިކަމަށެވެ. އެކަން ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ އާއި އާންމުކޮށްފައިވާ މާލީ ނަތީޖާ އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓްތަކުން ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެ މަސައްކަތާއެކުވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި އެމްޓީސީސީ ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ޚަބަރު ފަތުރަމުންދިއުމަކީ ހިތާމައެއްކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު "ދިޔަރެސް" ނޫހުން އާއްމުކޮށްފައިވާ "އާޒިމް ފަހުކަމަކަށް ވެސް ބޮޑު ވައްކަމެއް، ބޮޑު ހިލަ ޓަނަކުން 11 ޑޮލަރު އަމިއްލަ ޖީބަށް!" ޚަބަރަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށް ވެސް އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ ޚަބަރަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ އިތުބާރާއި ލޯބި ފަނޑުކޮށްލުމަށް ގަސްތުގައި ކޮށްފައިވާ ނާތަހުޒީބީ އަމަލެއްކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ އިސް ވެރިންތަކެއް ނާޖާއިޒު މާލީ މަންފާ ލިބޭނެހެން އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރާއިރު އެއީ އެއްވެސް އަސާސެއް އަދި ބުރަދަނެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

Advertisement

ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި އަދި ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ބޭނުމަށް ގެނެވޭ މުދަލުގެ މުއާމަލާތުތަކަކީ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ މުއާމަލާތްތަކެއްކަން އެމްޓީސީސީން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މުއާމަލާތެއްގައިވެސް އަމަލުކޮށްފައިވާނީ ރަނގަޅު ގަވަރނަންސްގެ ތެރެއިންކަމަށާއި ވިޔަފާރީގައި ގެންގުޅޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކިޓްސްގެ ހަމަތަކާއި މިންތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެ ޚަބަރާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހަގީގަތް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އޭސީސީ އިން ތަހުގީގެއް ހިންގައިދިނުމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން ވަނީ މިހާރު އެދިފައެވެ.

"ދިޔަރެސް" އިން އެކި ފަހަރުމަތިން އެމްޓީސީސީ އާއި އެ ކުންފުނީގެ ވެރިން ބަދުނާމުވާގޮތަށް ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެއްވެސް ހެއްކެއްނެތި އެފަދަ ތުހުމަތު އަޅުވަމުން ދިއުމަކީ އަބުރު ކަތިލުމުގެ ނުބައި ރޫހުގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަަމަށެވެ. މިއީ ޒާތީ ތައައްސުބް އިސްކޮށް، ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ވިސްނުމުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިފަދަ ކަންކަން މަދު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންގެންދިއަ ނަމަވެސް ޖުމުލަކޮށް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުން ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރަމުން ގެންދާކަންއެމްޓީސީސީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވަނީ އެ ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ވެރިން ބަދުނާމު ވާގޮތަށް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކުންފުންޏަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް، ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށް "ދިޔަރެސް" ނޫހަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 20:53
އައްލާ
ތިކަހަލުގެ ދޮގުހަބަރުފަތުރާމީހުނާ ދޭތެރޭ ހަރުކަށިފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ އެއީނޫހަކަތްވިޔަސް ޓީވީއަކައްވިއަސް މީހަކަތްވިއަސް މީހުންގެ އަބުރާއި އިއްޒަތްނާގާލަން ކުރާކަމެއް މިގޮތައް ހަދާ ޓީވީ ނޫސް މީހުން ހަގީގަތާހިލާފުމައުލޫމާތު އޮޅުން ނުފިލުވާލިޔާ. ތަންތަނާ މިހުނާ ޓީވީ ތަކަތް ހަރުކަށިފިޔަވަޅުއަޅަންވީ
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:39
ޢަލީ
ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ އޮންލައިން ނޫހެއް އެއީ. އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޞެއިޚުން އެންމެ ގިނައިން ޝެއަރ ކުރާނީ ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ޚަބަރު. އެހެންވީމަ ދޮގު ޚަބަރަކަށް ކިހިނެއް ވާނި ދޯ؟